Reserapport - KI-student
Den fina gatan Möllestien i Århus
Lärosäte: Aarhus Universitet
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Samuel Olsson
E-postadress: Salmelino@msn.com

Innan avresa

Jag ansökte om utbytesstudier av två egentligen enkla skäl, jag ville få ett ombyte i miljö och en möjlighet till att samla nya och unika erfarenheter. För mig var det mindre viktigt exakt vart jag åkte men jag hade ändå en önskan om att inte studera allt för långt ifrån Sverige, i alla fall fortfarande inom Europa. I slutändan så blev det Århus i Danmark dit jag reste och studerade vid Aarhus Universitet. Från vad jag läste om Århus så verkade det ligga mig i smaken, det är en fin kulturstad med läge vid kusten och universitetet verkade dessutom ha mycket gott rykte.


Informationen från KI om möjligheterna till utbytesstudier upplever jag har varit mycket bra. Vid flertalet tillfällen och tidigt under vår utbildning så gjordes vi medvetna om våra möjligheter och informationsmöten hölls desto närmare vi kom den valbara perioden. Det har alltid varit enkelt för den delen att söka sig till informationen och att få hjälp både från KI och Aarhus Universitet med de frågor jag haft.


Att studera i Danmark innebar för den delen att jag inte behövde göra några särskilda förberedelser, utan saker och ting var förvånansvärt enkelt. Det enda jag kan rekommendera att se upp för är att Aarhus Universitets kurskatalog uppdateras ganska segt. Vilka kurser som erbjudits under VT/HT under tidigare läsår är inte en säker guide för vilka som kommer erbjudas under de kommande terminerna. Det finns därför inte mycket en kan göra än att vänta på den något sena publiceringen av kurserna som kommer erbjudas under den termin man söker till.

Ankomst och registrering

Universitetet rekommenderade starkt att man skulle infinna sig i Århus åtminstone en vecka tidigare än kursstarterna (som börjar i slutet av januari alternativt tidigt i februari). Många av de andra utbytesstudenterna var där till och med ännu tidigare. Under denna tid så är det en hel del introduktionstillfällen, sociala tillställningar och fadderaktiviteter. Tyvärr kunde jag inte delta i något av detta i och med hur T6 ser ut vid KI med kursen Arbets- och organisationspsykologi II. Jag hade inget annat val än att anlända i Danmark förens ungefär en och en halv vecka efter kursstarterna. Det innebar dock som tur var inga egentliga problem. Man har däremot bara utrymmet att missa ungefär två lektioner per kurs och situationen blev för mig att jag inte kunde frånvara från några av de kvarstående lektionerna. Givetvis var det även synd att missa alla eventen innan kursstarterna och självaste kursstarterna i sig.

Ekonomi

Ekonomiskt så skiljde sig saker inte mycket från Sverige vilket kanske inte heller är så förvånande. Danmark likt Sverige är vad man skulle kunna kalla ett högkostnadsland och stipendiebeloppet från Erasmus är anpassat därefter. I och med att jag hade stipendiebeloppet kombinerat med lån- och bidrag via CSN så var min ekonomiska levnadsstandard rentav bättre än hemma i Sverige ironiskt nog. Jag har för den delen inte erfarit några obligatoriska avgifter i samband med mina utbytesstudier.


Hur en kan hålla sina utgifter nere liknar hur vi brukar göra i Sverige. Ett unikt tips är dock att Danmark i allmänhet är väldigt cykelvänligt och det mesta i Århus låg inom cykelavstånd. Man kan därför enkelt undvika kostnaderna av lokaltrafiken genom att köpa en billigare eller begagnad cykel som man sen säljer vidare innan man åker hem till Sverige igen.

Boende

Att få bostad i Århus var ingen svårighet för mig. I samband med att man gör sin ansökan till Aarhus Universitet så kan man fylla i att man är intresserad av att få bostad genom universitetet. Universitetet varnar dock att denna möjlighet inte är en garanti för att få bostad (även om sannolikheterna tycks goda) och därför bör man även rikta blicken till den privata bostadsmarknaden. Som sagt var det inga svårigheter för mig att få bostad, jag fick i november bara tre veckor efter att jag skickat in min ansökan ett erbjudande om en bostad genom universitetet. De allra flesta av de andra utbytesstudenterna hade samma erfarenhet som jag.


Då du i din ansökan fyller i att du är intresserad av att få bostad genom universitetet så får du välja vilka typer av boendeformer du föredrar, ex. kollektivt eller studentkorridor etc. För mig blev det en studentkorridor i Vilhelm Kiers Kolegium som låg ungefär en bussresa om 15-20 minuter från innerstan (10 minuter till universitetet). Det verkade som att många hade turen att få bostad närmare till innerstan men jag upplevde aldrig mitt bostadsläge som något problem. Bostaden var rymlig, ljus, fin och fräsch. Det delade köket var även det i mycket fint skick och allt var väldigt ordningsamt. Allt kommer dock givetvis med en kostnad, hyran var dyrare än den som jag betalar för mitt studentkorridorsrum i Stockholm. ”Deposit” som var tvunget att betalas i samband med andra månadshyran var även mycket dyrt (ungefär kostnaden av tre månadshyror), och p.g.a. lång tidsrymd för återbetalning efter ens utflyttning så kan en behöva vänta tills sensommaren för att få det återbetalt.


Här är två användbara länkar i ditt sökande av bostad:


AU Housing, som är universitetets sektion som ansvarar för att tillse utbytesstudenter med bostadsalternativ: http://www.au.dk/en/internationalcentre/auhousing/exchangefreemover/aarhus/


Tips kring och länkar till sidor på den privata bostadsmarknaden: http://www.au.dk/en/internationalcentre/auhousing/info/longertermaccommodation/


Studier allmänt

Mina studier under denna termin har skiljt sig mycket från hur vi studerar på psykologprogrammet vid KI. Denna termin har därför varit den mest unika för mig under programmet. Jag läste två kurser (på engelska och anpassade för utbytesstudenter) vid Aarhus Universitet och dessa var båda mer i ett slags stort seminarie-format. Det var enbart en lektion i veckan för varje kurs och jag hade därför bara två lektioner per vecka, med undantag för då det var lov. Större delen av studierna var egen-studier genom att vi gavs läsanvisningar för forskningsartiklar och bokkapitel som skulle läsas inför varje lektion (inga böcker etc. behövde köpas). Under varje lektion så höll en grupp av studenter en presentation baserat helt på den gångna veckans läsmaterial. Vid åtminstone ett tillfälle under varje kurs så förväntades man alltså att hålla en muntlig presentation i grupp. Till varje lektion fanns även en opponeringsgrupp som hade i ansvar att förbereda diskussionsfrågor till lektionen. Lärarna brukade även i början av lektionerna hålla en kortare presentation utifrån deras egen kunskap om ämnet som lektionen handlade om. Lärarna var för övrigt engagerade på lektionerna genom att driva diskussion och att svara på frågor. Vi hade därför ganska så nära lärarrelationer. Elevpresentationerna och aktivt deltagande i diskussioner var vad som examinerades, vi hade alltså inga tentor etc. (utbytesstudenter från vissa andra universitet var dock tvungna att skriva en uppsats per kurs).


De starkaste skillnaderna jämfört med studier vid KI var alltså mängden diskussion kontra föreläsning. Det var i början ovant att ha sådan betoning vid diskussioner men man vande sig snabbt. I min upplevelse var det väldigt givande att få ha många diskussioner eftersom det innebar att vi studenter hjälpte varandra att lära oss kursmaterialet och att vi tvingade varandra att reflektera ur flera olika (ofta internationella) perspektiv. Jag upplevde dock att det saknades en del moment, framförallt så tyckte jag det var synd att så mycket av lärarnas kunskap gick outnyttjad. Att elevpresentationerna enbart baserades på veckans läsmaterial gjorde många omotiverade till att läsa det inför lektionen och för de som faktiskt läst så blev det bara repetition. Diskussionerna hämmades i och med att många inte var inlästa inför veckans lektion. Det hade varit mer givande ifall lärarna hållit i fler och längre egna presentationer. I och med det stora fokus på läsmaterialet som i övervägande del var forskningsartiklar så har jag däremot blivit bättre på att läsa den typen av texter och jag har även lärt mig mer om forskning.


I allmänhet så upplevde jag att nivån på studierna var aningen lägre än vid KI. Det är egentligen inte så svårt att förstå eftersom att kurserna som fanns att välja bland var anpassade för utbytesstudenter. Att samla studenter från många olika universitet i en klass innebär relativt automatiskt att det måste läggas på en aningen lägre nivå för att alla ska ha en rättvis chans att hänga med i studierna. Åldrarna på de som jag tog kurser tillsammans med var spridda mellan 18-25 år. Vad som slutligen finns att säga var att mycket var teoretisk kunskap som vi fick lära oss och kurserna innehöll inga egentliga praktiska moment. Lärarna var dock duktiga på att bygga broar mellan det teoretiska och praktiska genom att ofta förklara hur kunskapen kan och brukar tillämpas i praktiken.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI

I Danmark läste jag som sagt två kurser som var på engelska och utformade för utbytesstudenter, vardera omfattade 10 ECTS/HP. Eftersom den valbara perioden måste utgöra 22,5 HP så läste jag även kursen Klinisk forensisk psykologi (7,5 HP) på distans genom KI. Mitt andra alternativ hade varit att läsa en ytterligare kurs omfattande 10 ECTS/HP vid Aarhus Universitet. Jag hade alltså alternativet att läsa antingen 27,5 eller 30 HP under min valbara period. Väl i Danmark så insåg jag att det inte hade varit mer belastande ifall jag läst den tredje kursen om 10 ECTS/HP istället, även fastän kursen i Klinisk forensisk psykologi var mycket intressant och enkel att läsa på distans. Det kan låta som en omfattande mängd extra studier men verkligheten är att detta för mig varit den lugnaste terminen under programmet.


De kurser jag läste i Danmark var i alla fall,


Mentalization, Life Stories, and Abnormalities in Psychiatric Disorders:


Denna kurs upplevde jag var mycket intressant och det var nog den som jag kommer ha högst användbarhet av i framtiden som psykolog. Kursen bestod i två slags ark: första halvan av kursen handlade om ”life stories” och den andra om mentalisering. Dessa koncept introducerades först för att sedan skifta fokus mot hur de relaterar till sådant som trauma och anknytning samt hur de ser ut mellan olika kliniska populationer (BPD, Schizofreni, ASPD).


Konceptet life stories var för mig tidigare obekant och jag förmodar att det även är det för den som läser detta, så jag tänkte definiera och berätta om det. Life stories handlar om hur vi konstruerar vår egen livshistoria (”berättelsen om vårt liv”) som i sin tur blir en central grund för vår identitet och personlighet. Huruvida vår livshistoria innehåller ting som upplevd autonomi, tydlig struktur och negativa/positiva undertoner etc. påverkar vårt välmående. Inom olika kliniska populationer så kan vi se svårigheter och vissa tendenser i hur individen konstruerar sin livshistoria som då leder till försämrat mående. Individer med BPD beskriver exempelvis i högre grad än kontrollgrupper att de känner att deras liv utspelar sig som en bergochdalbana som de inte har kontroll över. Personer med BPD tenderar därför att uppleva låg autonomi och känner konsekvent att de inte kan påverka deras framtid. Konsekvensen blir även att en person med BPD kan ha en störd identitet.


Tanken bakom utforskandet av individens livshistoria och hur hen konstruerat den är att det öppnar upp fler ingångar för behandlingsinsatser som kan lindra symtom och ge en högre livstillfredsställelse. Samma tanke gäller även för kursens fokus på mentalisering som är relaterat till vår livshistoria.


Kursen var som sagt mycket intressant i min upplevelse. Det var spännande att få introduceras till ett helt fält som tidigare var obekant för mig och säkert för många andra. Mycket av det hela är än teoretiskt men för mentalisering så finns dock givetvis MBT. Mycket centralt och genomgående tema i kursen var även minne, särskilt autobiografiskt sådant.


Eyewitness Psychology: Focusing on Memory Development:


Till skillnad från den tidigare kursen så var denna mer specifik och hade en starkare inriktning mot hur kunskapen inom fältet praktiskt tillämpas (kursen innehöll inga praktiska moment dock). Kursen var inriktad på ett något ovanligare ämne men mycket fokus låg återigen på minne (dock andra former) likt den tidigare kursen. Jag upplever därför att kursen trots allt gett brett användbar kunskap.


En kan fråga sig varför fokus låg specifikt på ögonvittnen? Det beror på att det bedöms vara den bevisföringsmetod i rätten som leder till flest antal felaktiga domar. Samtidigt så är rättssystemet mycket beroende av ögonvittnen för att kunna fatta rättsliga beslut. Ögonvittnespsykologi är därför centralt för ett säkrare rättssystem. Forskningsfältet har samlat mycket kunskap och har en lång historisk bakgrund och relation till rättssystemet.


Lektionerna under kursen har konsekvent täckt många olika ämnen inom ramen för temat. Vi fick lära oss exempelvis om minne och uppmärksamhet hos barn kontra vuxna, varför vi glömmer saker, om falska och bortträngda minnen, om faktorer som påverkar ögonvittnen, om infantil amnesi och om hur barn som är ögonvittnen bäst intervjuas. En del har varit repetition av det vi lärt oss tidigare vid KI, dock mer fördjupat och med en unik inriktning. Särskilt intressant var det att lära sig om vad som påverkar ögonvittnens minneslagring och -återkallning, samt om vad infantil amnesi beror på. Framförallt mot slutet av kursen fick vi även ta del av övningar där vi läste faktiska rättsliga fallbeskrivningar för att sedan analysera dessa med det vi lärt oss under kursen, vilket var ett bra sätt att knyta ihop säcken på.

Språk och kultur

Jag valde som sagt att söka kurser som var utformade specifikt för utbytesstudenter och på engelska. I efterhand är jag mycket glad över att jag valde detta eftersom att jag snabbt efter min ankomst till Danmark upptäckte att det var svårare att förstå danska än vad jag förväntat mig. Att studera på danska gissar jag är en större utmaning än en kan förmoda. Det fanns dock flera tillfällen till gratis språkkurs i danska vilket annonserades väldigt tydligt genom facebook-gruppen för universitets utbytesstudenter.


Eftersom det var i Danmark som jag studerade så kunde jag inte märka av några större kulturskillnader. I allmänhet upplevde jag danskarna som trevligare och gästvänligare än svenskar, vilket även kunde ses i deras relationer till varandra. Danskarna var nästan som en stor familj. En klassisk dansk filosofi är för övrigt ”hygge” som bäst kan översättas till ”mys” eller andra varianter av det ordet, vilket jag bäst kan beskriva som en slags livsnjutar-attityd. Hygge är svårt att beskriva och gör sig därför bäst att upplevas. De enda kulturkrockar jag stött på rör mer på något vis mer politiska inställningar och värderingar, saker som anses normativa och accepterade i Sverige kan mycket väl vara det motsatta i Danmark. Något som för övrigt frustrerade mig en aning som vegetarian var att det var avsevärt mer begränsat utbud på vegetariska livsmedel- och restaurangrätter i Danmark än i Sverige.

Aarhus Museum of Modern Art (ARoS)

Fritid och sociala aktivteter

Århus som stad är vad jag personligen skulle kalla för ”den perfekta mixen”, det är inte en storstad i egentlig mening men det är inte heller en småstad utan ligger någonstans där i det rätta mellanläget. Det finns en aktiv stadskärna med bra shopping i form av stora varuhus och butiker med dansk design samt några takserveringar och en street food market. Vill en däremot undvika stimmet så finns det inom fem minuters gångavstånd mer pittoreska och gamla kvarter med mysiga caféer. Eftersom staden ligger längs kusten så finns det stora fina tillhörande hamn- och bostadsområden. Det nybyggda moderna stadsbiblioteket Dokk1 som var en av mina favoritplatser att studera på, låg precis vid vattenkanten. Kusten innebär givetvis även att det finns flera badställen (med sandstrand) i närområdet till staden. Århus är även en utnämnd kulturstad och som en då kan gissa så finns det flera spännande moderna konstmuseer. En väldigt fin botanisk trädgård finns även i staden.


Från Århus så kan man dessutom enkelt ta sig till Köpenhamn dit jag åkte vid två tillfällen med några klasskompisar. Det är även nära till Billund flygplats som har många billiga flyg och destinationer, vilket fick mig att passa på att göra en lagom lång resa till Berlin vilket var en upplevelse i sig.


Det var alltså aldrig ett ögonblick då det inte fanns något att göra i eller runtomkring Århus. Universitetet anordnade även vissa utflykter för utbytesstudenter, såsom en resa till Legoland. Det fanns regelbundna temafester och kareokekvällar som utbytesstudenter var välkomna att gå på. Ett väldigt känt årligt event för universitetet är ”Kapsejlads” där de olika programutskotten tävlar mot varandra i flera grenar. I och med detta så fanns det många möjligheter att komma i kontakt med andra studenter, utbytesstudenter såväl som danska studenter.


Om en slutligen ska beskriva självaste universitetet så täcker det ett stort område och har en mysig atmosfär med ett centralt parkområde och tillhörande vattendrag. Det finns flera cafeterior att äta vid för olika sektioner av universitetet (”Matematisk Kantine” kan rekommenderas).

Nyhavn i Köpenhamn

Sammanfattning

Min termin som utbytesstudent har som antytt varit mycket intressant, spännande och lärorik. Det var särskilt roligt att få lite omväxling från ens vardag hemma i Sverige genom att få resa och träffa många nya människor. Framförallt så har jag genom att placera mig själv i nya sammanhang fått lära mig mer om mig själv, om mina styrkor och begränsningar. Jag upplever redan att jag har en högre självkänsla över vad jag själv kan åstadkomma. Självfallet har jag även fått lära känna människor från världens alla möjliga hörn vilket är en gåva i sig.


Mina utbytesstudier har även påverkat mig i min kommande yrkesroll. Eftersom man är sitt egna verktyg i rollen som psykolog så tror jag att självutveckling är särskilt viktigt. Att få ta del av psykologisk kunskap och verksamhet ur ett internationellt perspektiv tror jag även är särskilt givande eftersom det öppnar upp för fler perspektiv och mer reflektion över det egna yrket. Framförallt så kommer mitt utbyte kanske vara till hjälp i att kunna bättre förstå och relatera till människor av andra kulturer. I rollen som psykolog kommer en möta många olika människor vilket gör det särskilt viktigt att ha en större kulturell finkänslighet och förståelse.


Överlag så har denna upplevelse alltså bidragit till att jag bildat en positivare självbild och även till att göra mig en aningen lyckligare person, något som är ovärderlig bara i sig.

The Infinite Bridge vid stranden