Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Forskarutbildning
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 2
Namn: Karin Sandstedt
E-postadress: karin.sandstedt@ki.se

Boende

Jag togs mycket väl emot av en kollega vid värduniversitetet, vilken jag sedan några år samarbetar med. Även hans chef, som också deltar i undervisningsutbytet, tog emot mig  och visade senare under dagen faciliteter och utrustning inom djuravdelningen.

 

Eftersom min undervisningsinsats endast varade en dag behövdes ingen bostad.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska. Deltagarna var både från Finland och andra länder, även utomeuropeiska.

Fritid

Vistelsen i Åbo innehöll ingen fritid. Endast en hel arbetsdag, flankerad av resor.

Övrigt

Sammanfattningsvis är utbytesperioden värdefull. Från och med 2013 kommer försöksdjurslagstiftningen inom EU att vara harmoniserad. Ett nytt EU Direktiv från 2010 ska då vara implementerat i alla medlemsländer. Detta gör att internationellt samarbete blir ännu viktigare inom försöksdjursområdet och till stor nytta för ämnesområdet och Karolinska Institutet.

Annan verksamhet

Eftersom undervisningen begränsade sig till en dag fanns inte så mycket tid till annat. Dock diskuterade jag både med min kollega och med chefen för djurverksamheten olika problem som kan uppstå - inte minst resurser och tid till kurser inom ämnet "Laboratory Animal Science". Vi kommer att fortsätta det ömsesidiga lärarutbytet.

Förberedelser

Inom ämnet försöksdjursvetenskap är relativt få lärare och forskare verksamma. De hittas vid de större universiteten, Lantbruksuniversitetet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och inom läkemedelsindustrin. Även i andra länder är ämnet litet men på samma gång finns ett strängt krav, i Sverige och även inom EU, att all användning av djur för vetenskapliga och pedagogiska ändamål, för var och en, måste föregås av utbildning inom försöksdjursvetenskap (Laboratory Animal Science). Denna ges framför allt av de försöksdjursveterinärer som är knutna till de olika universiteten och myndigheterna. Även forskare deltar inom specifika områden. I detta sammanhang är samarbete inom Sverige och mellan länder av stor vikt. Karolinska Institutet har ett sådant samarbete bland annat med Åbo Universitet i Finland. Vid de engelskspråkiga kurserna på forskarnivå i synnerhet, sker detta utbyte.

Reflektioner

Erfarenheterna av utbytet är mycket positiva.

Undervisning

Undervisningen bestod av tre föreläsningstimmar som behandlade sjukdomar hos försöksdjur, infektioner och deras påverkan på forskningsresultat, kontroll av smittspridning, barriärsystem, utrustning och rutiner för att förebygga smittspridning. Zoonoser och försöksdjursallergi togs också upp. Jag har också lämnat material till examination. Under eftermiddagen var undervisningen praktisk och innefattade olika basala tekniker vid arbete med försöksdjur.

 

Studenterna var till stor del doktorander som använder försöksdjur i sina projekt.

 

Kursen i Åbo liknar mycket motsvarande kurs i Laboratory Animal Science vid Karolinska Institutet men det finns också en hel del att lära av varandra.

Undervisningstimmar

Undervisningen skedde enbart under en dag. Förmiddag föreläsningar, eftermiddag praktiska övningar.