Reserapport - KI-student
Lärosäte: University College Dublin
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18
Namn: Mika Rexed-Linnér
E-postadress: mika.linner@stud.ki.se

Innan avresa

Att studera utomlands var länge ett av mina personliga önskemål att få erfara. Att få möjlighet att uppleva att studera och praktisera i ett annat land ansåg jag även vara viktigt för att kunna få en bättre förståelse för hur sjukvården kan fungera utomlands.

Ankomst och registrering

Ifall man behöver ordna eget boende så rekommenderar jag att du är på plats ca 2-3 veckor innan kursstart. En vecka innan kursstart så bjöd skolan in alla internationella studenter till en orienteringssdag, där föreläsare berättade viktig allmän information om regler och dessutom erbjöds en guidad rundtur i mindre grupper. Det är även viktigt att tänka på att utdrag ur det irländska belastningsregistret tar minst en vecka och detta måste genomföras innan praktiken får påbörjas. UCD hjälper till att genomföra detta, men det som behövs förberedas innan är att skriva ner samtliga adresser och vilka årtal som man har bott på respektive adress.Alla internationella studenter bjöds in i mindre faddergrupper, vilket utgjordes av olika internationella studenter från olika länder samt en fadder från UCD.

Ekonomi

De obligatoriska kostnaderna innan avresa var vaccinationsintyg, immulisationstest för vattkoppor, samt BCG-test. Eftersom att jag inte var vaccinerad mot BCG, så behövde jag boka in både BCG test och tid för vaccination.

Boende

Det fanns studentbostäder som var till internationella studenter, dessa var dock både dyra och svåra att få, då dessa kostade ca mellan 3300-5500 euro för en termin. Personligen fick jag inte tillgång till detta utan fick leta bostad på annat håll. Att hyra en lägenhet privat är dyrt, då priserna kan jämföras med Stockholms bostadsmarknad. Av UCD fick jag tips på olika sidor där jag kunde leta efter boende. Min rekommendation är att hyra ett rum som inte ligger alltför långt från UCD, samt kolla upp innan hur du kommer till skolan.

Studier allmänt

Studierna på UCD pågick i en termin mellan september till december, vilket var kortare termin jämfört med Karolinskas upplägg eftersom de hade jullov. Utbildningssystem: På Irland är sjuksköterskeutbildningen fyra år jämfört med den svenska sjuksköterskeutbildningen som är tre år. Efter avslutat utbildning behöver de irländska sjuksköterskorna genomgå ”internership” under nio månader på olika arbetsplatser på sjukhus innan de blir helt färdiga sjuksköterskor. Det är under denna intership perioden som de irländska sjuksköterskorna får möjlighet att träna på fler medicintekniska moment. Under utbildningsperioden på fyra år har de även praktik, men under denna period är det färre medicinsktekniska moment som studenter tillåts göra via UCD utbildning jämfört med KI´s. Sjuksköterskestudenter på Irland tillåts tillexempel inte att ta blodprover, sätta PVK eller förbereda mediciner. Mitt studieupplägg var skräddarsytt efter de kurserna som jag läste. Varje vecka hade jag föreläsningar tre dagar per vecka, samt praktik två dagar per vecka. Lärarrelationer: På min praktik hade jag en huvudansvarig handledare, samt olika handledare per dag. Den huvudansvarige handledaren arbetade inte på avdelningen utan hennes uppgift var att introducera mig, samt andra studenter till avdelningen. Hon gick igenom information om avdelningen, samt kom oftast förbi avdelningen på oförberedda besök för att ställa frågor till mig angående de patienter jag hade och för att observera mig.Huvudhandledaren hade ansvaret för mig samt andra studenter, denna person gick igenom en del allmän information, ställde frågor om vilka patienter jag hade samt var med vid huvudbedömningen. Då jag hade praktik två dagar per vecka så fick jag oftast ha olika handledare varje dag....

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI

Allmänt

Kurserna på UCD pågick samtidigt, vilket innebar att de teoretiska kurserna tentades av under en två veckorssperiod i december, förutom detta fanns det tillhörande uppsatser till kurserna vi läste. En av fördelarna med detta var att kunskaperna kunde bearbetas under en längre tidsperiod. Fördelarna med KI´s utbildningssystem jämfört med UCD är dock att det är lättare att kunna fokusera på en kurs i taget. I mitt fall varvades teori med praktik, vilket innebar att jag hade tre dagars teori och två dagars praktik per vecka. 


Praktik

Min praktik pågick i totalt 12 veckor på tre avdelningar, vilket innebar att jag fick spendera tre veckor på "Acute medicine department" och tre veckor på "Emergency department" samt sex veckor på "Surgery department". Att det skulle bli så få praktikdagar var jag inte beredd på när jag genomförde ansökan till utbytet på Irland, eftersom jag trodde att de hade en längre terminsperiod. Inför min praktik på UCD fanns ingen praktisk förberedelse av teoretiska föreläsningar eller övning via Klinisk tränings centrum (KTC). Jag anser att KI´s upplägg av de kliniska placeringarna är mycket bättre, för att då blir man förberedd teoretiskt och praktiskt via KTC samt man får en möjlighet att komma in i rutinerna på praktiken.


Erasmus clin plac (3A)- Acute Medical Assessment Unit

Denna avdelning var öppen dagtid och de hade hand om patienter med akuta medicinska problem. På denna avdelningen fick jag dagligen möta nya patienter, vara med och journalföra dessa genom att ställa frågor från en pappersjournal mall. Förutom detta fick jag vara med för att hämta in nya patienter från emergency department, beräkna NEWS, utföra EKG, samt ordna rent sängarna till nya patienter. 


Erasmus clin plac (3B) - Emergency Ward Unit

På emergency avdelningen möte jag patienter som kom akut till sjukhuset. De visade och berättade hur de prioriterade patienterna som kom in till akuten. Patienterna fick beskriva vilken typ av besvär de hade och därefter blev de graderade efter hur akut deras besvär ansågs vara. Här fick jag observera när de gjorde denna bedömning, samt ta NEWS och utföra EKG. Jag såg hur de omhändertog patienter i kritiska skedden, som tex en patient som kom in för en misstänkt Stroke. Jag vara även med och utförde HLR och fick då lärde jag mig hur samarbetet kan gå till när en person får ett hjärtstopp. 


Erasmus clin place (3C) -Surgical Ward

På denna avdelning vårdades patienter både före och efter operation. Varje morgon gav nattpersonalen muntlig rapport om samtliga patienters tillstånd. Efter detta bestämde de hur arbetsfördelningen skulle uppdelas och efter då gjordes även en kortare rapport i mindre grupper av vad som behövde göras för respektive patient. Här fick jag lära mig vilka förberedelser som gjordes innan operation, samt omvårdnaden efter detta. På denna avdelning fick jag även vara med och lägga om operationssår, samt lära mig mer om läkemedel relaterade till operation och smärta.


Teoretiska kurser


Nursing in diverse settings 

Denna kurs hade en huvudansvarig lärare med olika föreläsare. Dessa föreläsningar handlade om alltifrån omvårdad vid cancer, kemoterapi, samt vård vid livets slutskede. Denna kurs examinerades genom tre mindre uppsatser på 600 ord vardera samt ett slutprov. 


Management and quality improvement

Denna kurs handlade i om chefernas roll. hur vården kan förbättras samt betydelsen av ett välfungerande ledarskap i vården. Denna kurs hade föreläsningar där föreläsaren aktivt bidrog till att involvera oss studenter i diskussioner. Denna kurs examenerades genom en större uppsats på 2500 ord som handlade om att vi kritisk skulle diskutera chef och ledarskap i relation till sjukvården. Denna kurs var väldigt intressant och lärorik, eftersom vi aktivt fick delta i diskutionerana och uppmuntrades till att tänka efter själva. 


Medical/Surgical

Kursen handlade om sjukdomar i matspjälkningskanalen. Vi fick lära oss bland annat om hur operationer gick till vid operation av tarmen. Undervisningen skedde genom föreläsningar, grupparbeten samt klinisk träning i mindre grupper där vi fick öva på att sätta på och ta av ostomier. Vi examinerades genom att skriva en uppsats på 1500 ord som handlade om omvårdnaden av patinter som skulle få en ostomi samt en skriftlig sluttenta.Språk och kultur

Språk
Jag upplevde inga större hinder med att följa med och förstå undervisningen på engelska med den irländska dialekten. Det hände dock att jag träffade patienter ute på min praktik som hade en väldigt stark brytning och pratade otydligt. När jag introducerade mig till nya patienter berättade jag att jag var svensk, så de kunde förstå bättre ifall jag behövde fråga om. Det irländska journalsystemet var uppbyggt av olika pappersjournaler med frågor som skulle fyllas in vid ankomst av nya och tidigare patienter. Att läsa igenom dessa handskrivna journaler var emellanåt en utmaning för de använder väldigt mycket förkortningar samt för att det ibland var svårt att läsa den handskrivna journalen. 

Kultur
Den irländska kulturen är generellt sätt väldigt vänlig och välkomnade. Det var framförallt på sjukhustet jag upplevde en stor kulturskillnad jämfört med Sverige. I Sverige uppmuntras man som sjuksköterskestudent att ställa frågor, samt att ta hjälp av varandras styrkor i utövandet för att optimera patientsäkerheten. Denna ursprungspunkt hade jag och därför ställde jag frågor för att kunna få en bättre förståelse om hur den irländska kulturen fungerade. Den första avdelningen jag besökte verkade inte alls ha några problem med detta, utan var väldigt positiva, medan det var framförallt på min tredje praktikplats som jag upplevde den största kulturkrocken. Det som framkom i mitten av min praktikperiod var att det inte gillade att man regelbundet ställde olika frågor, samt att de gav mer negativ feedback istället för positiv till både mig och personalen. 

Fritid och sociala aktivteter

Aktiviteter
I början av terminen hade skolan anordnat ett stort tält där det fanns ett flertal aktiviteter som studenter kunde signera sig upp på. Det fanns tillexempel en grupp som anordnade arrangerande utflykter till olika sevärdheter både inne i Dublin och i andra städer. 

Universitetet  
Vid universitetet fanns det gym, svimmingpool, bio, lunch resturanger samt affärer som sålde mat och studiematrial. Biblioteken hade ett flertal studieplatser och ett stort utbud av böcker samt möjlighet till att låna en bärbar dator. 

Dublin
UCD ligger i södra delen av Dublin, för att komma in till stadskärnan av Dublin finns det ett flertal bussar som avgår från Universitetet. I den centrala delen av stadskärnan finns ett stort moment, som kallas "the spier". 

Sammanfattning

Jag har fått en bättre förståelse av hur omvårdnaden kan vara, vilket kan absolut bidra till att jag kan ge bättre omvårdnad.