Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université de Paris
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 21/22

Innan avresa

Jag hade två huvudsakliga motiv till varför jag sökte utbyte i Frankrike. Först och främst så har jag en grundläggande kunskap i det franska språket och jag har en ambition att förbättra min förmåga att kommunicera på franska. För det andra så har jag länge varit intresserad av den franska kulturen och jag anade att ett utbyte på ett franskt universitet skulle ge mig bra möjligheter att fördjupa mig i detta. Det var mycket information som skulle tas in innan utbytet startade, men jag anser att jag fick bra stöd av utbyteskoordinatorer på Karolinska Institutet såväl som på Université de Paris. Något som är bra att tänka på inför avresa är att vaccinera sig i god tid och att tidigt ta fram sitt vaccinationsregister.

Ankomst och registrering

Jag var på plats en dag innan kursstart och jag anser att detta fungerade helt okej. Det hade varit mer fördelaktigt att vara på plats några dagar innan kursen startade för att komma på plats och orientera sig. Väl på plats på sjukhuset där jag var placerad så hölls det en introduktionspresentation den första förmiddagen. Denna introduktion presenterade kollegorna, hur lokalerna såg ut och vad som förväntades av läkarstudenter.
Dessutom så hölls en introduktionspresentation för samtliga ERASMUS studenter på Université de Paris. Denna introduktionspresentation hölls ungefär en vecka efter ankomst och var ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med andra utbytesstudenter, lära känna nya vänner och skapa sig en bild över de aktiviteter som ERASMUS programmet erbjöd. Det fanns dessutom en fadderorganisation som jag tror att man kan ha utnyttjat betydligt mer än vad jag gjorde.

Ekonomi

Det var ytterst få kostnader som var obligatoriska inför utbytet i Paris (såsom vaccinationer, kåravgifter och dylikt). Jag anser att det resebidrag som gavs ut inför utbytet var till stor nytta för att utbytet skulle kunna bli av. Dessutom betalade sjukhusen ut en lön för genomförd placering. Denna lön var inte helt avgörande då den inte var speciellt stor, men den gav ett bra tillskott i utbyteskassan.

Boende

Den huvudsakliga kostnaden utgjordes av boende och därför är det bra att undersöka detta i ett tidigt skede. I mitt fall så ordnade jag boende genom en bekant och jag använde därför inte universitetets möjlighet till att bo i studentkorridor. De utbyteskamrater jag talade med var nöjda med det boende som erbjöds av universitetet, även om vissa tyckte att de blev placerade i områden som stundvis kändes osäkra nattetid.

Studier allmänt

Studierna i allmänt såg lite olika ut beroende på vilket sjukhus som placeringen skedde på. Min första placering skedde på sjukhuset St Joseph. På St Joseph så startade ronden varje morgon klockan 08.30. Därefter träffades läkare och studenter på läkarexpeditionen för att gå igenom undersökningar, åtgärder, in och utskrivningar som skulle ske under dagen. Som läkarstudent fick man stort ansvar i kontakthavandet med patienterna. Inskrivning och initial undersökning skedde generellt sett tillsammans med läkaren. Ofta fick man som student leda undersökning och kommunikation med patienten. Efter inskrivning fick man som läkarstudent ofta ronda patienterna på egen hand, något som var lärorikt och intressant. Varje onsdag så var det radiologi-rond då samtliga läkare och läkarstudenter tillsammans gick igenom patienters DT- och MR-bilder. Ofta fick även läkarstudenter möjlighet att själva presentera sina patienter på radiologi-ronden. Radiologironderna var språkligt utmanande men gav en bra grundläggande förståelse för neurologisk radiologi. I tillägg till detta så var det även teori-seminarier varje tisdag. Relationen mellan läkare och studenterna var präglad av en ömsesidig respekt och karakteriserades av ett kollegialt samarbete. Som läkarstudent blev man behandlad som en medarbetare av både läkare, sjuksköterskor, patienter och andra kollegor på sjukhuset. Detta bidrog till en atmosfär där man som student kunde ta ett stort ansvar för sina patienter och i hög grad träna sig i rollen som läkare.
Min andra sjukhusplacering var på sjukhuset Corentin Celton (Psykiatri). Dagarna på Corentin Celton började klockan 09.00 och morgonronden skedde 09.30. Därefter följde en förmiddag då man som läkarstudent rondade sina patienter tillsammans med den läkaren som man var ihopparad med. På Corentin Celton skedde en större del av patientkontakten tillsammans med läkare. Givet mina språkliga utmaningar och ett behov av längre och mer komplexa journalanteckningar än på neurologi så gjorde jag ofta journalanteckningar tillsammans med den läkaren som jag arbetade med. Detta var jag otroligt tacksam för eftersom jag då kunde fokusera på de psykiatriska och medicinska fynden snarare än grammatisk formulering. Även på Corentin Celton skedde teoretisk undervisning varje vecka, en gång i veckan.
En utav skillnaderna mellan det franska och svenska utbildningssystemet var att man i Frankrike tekniskt sett är anställd. Detta bidrog till att man förväntades leverera mer som student i Frankrike än vad som generellt förväntas i Sverige. Även om detta bitvis var svårt att leva upp till så tror jag att detta utbildningssystem gjorde att man fick mer ansvar och ännu större möjligheter att lära sig. En annan skillnad var att den verksamhetsförlagda utbildningen skedde varje förmiddag och teoretisk undervisning var förpassad till eftermiddagar, jämfört med i Sverige där jag varit van vid att teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning ofta går i block om cirka tre veckor i taget. Jag tyckte upplägget med att vara på sjukhuset varje förmiddag var bra eftersom eftermiddagar ofta tillägnas administrativa uppgifter utan lika tydligt utbildningssyfte.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI
Jag söker tillgodoräknande för Neurologi (Termin 9) och Psykiatri (Termin 9).
Neurologi: med utgångspunkt i ovan beskrivning så anser jag att den kliniska placeringen och den teoretiska utbildningen i Neurologi var bra. Den verksamhetsförlagda utbildningen levde upp till de förväntningar jag hade och involverade mig som student på ett aktivt sätt. Den teoretiska utbildningen skedde till största del på egen hand genom att ta del av det material som KI tillhandagjorde på Canvas. Eftersom i princip samtliga föreläsningar var förinspelade och tillgängliga på distans vid valfri tidpunkt så var det enkelt att ta del av den teoretiska undervisningen i Neurologi. De seminarier som hölls i neurologi kunde jag ta del av genom att ladda ner seminarieuppgifter och genom kontakt med studenter i Sverige även ta del av svar på seminariefrågorna.

Psykiatri: Den kliniska placeringen på psykiatrin var bra, medan den teoretiska utbildningen var lite svårare att ta till sig. Detta berodde främst på att det ej fanns förinspelade föreläsningar från KI inom psykiatri, utan enbart material i form av presentations-slides. Detta gjorde att det blev lite svårare att hänga med teoretiskt i Psykiatri-kursen. Även i denna kurs så gjorde jag mitt bästa för att hålla kontakten med studiekamrater i Sverige för att ta del av material från seminarier och föreläsningsanteckningar.
Något som underlättade den verksamhetsförlagda utbildningen inom både Neurologi och Psykiatri var att en stor andel av patienterna låg inneliggande på avdelningarna under lång tid. Detta gjorde det möjligt att etablera en mer långsiktig relation med patienterna vilket minskade de språkliga barriärerna.

Språk och kultur

Jag erbjöds språk-kurser i franska och dessa startade under den första veckan under mitt utbyte. Även om jag till stor del var redo att praktisera på sjukhus från början så var dessa språkkurser en stor tillgång för att värma upp det franska språket direkt och att utvecklas under hela min utbytesperiod. Kommunikationen på franska var primärt en utmaning i kontakten med läkare som ej kände mig. Kontakten med de läkare som jag umgicks med på daglig basis gick bra då vi lärde oss att anpassa hastighet och ordval till något som fungerade för mig. Även kommunikationen med patienter funkade bra.

Fritid och sociala aktivteter

Det arrangerades en del sociala aktiviteter av ERASMUS programmet och av universitetet. Jag deltog i några av dessa och kan varmt rekommendera dessa aktiviteter som ett sätt att komma in i ett socialt sammanhang. Jag deltog ej i idrottsaktiviteter eller rekreation i gemensamma ERASMUS klasser utan jag deltog i franska idrottsklasser på mitt lokala gym. Jag ansåg att det blev ett naturligt sätt att lära mig språket och kulturen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har utbytesstudierna vid Université de Paris varit otroligt spännande. Utbytet ställde relativt hög språk-kunskap, vilket ibland gjorde kommunikationen på sjukhuset utmanande. Det var viktigt att i början lägga upp en genomtänkt plan för hur jag skulle följa den teoretiska undervisningen som skedde i Sverige, eftersom jag examinerades på den svenska kursplanen och lärandemålen. Det blev tydligt för mig att det krävdes ett större eget ansvar för att se till att jag följde kursplanen, men detta var möjligt med hjälp från studiekamrater i Sverige och administrativ personal på respektive kurser vid KI.
Utbytet har gjort att jag fått ett intresse av att agera internationellt som läkare, men samtidigt har det tydliggjort kraven på språklig färdighet för att agera på bästa sätt som läkare utomlands.