Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Bournemouth University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 6
Namn: Helena Lindgren
E-postadress: helena.lindgren@ki.se

Boende

Vi kom till England den 8 april och mottogs i duggregnet vid vårt hotell av Susan Mant. Hotellet Miramar är beläget på gångavstånd från universitetet och har som namnet anger, utsikt över havet. Universitetet hade bokat hotellet som är ett gammalt och anrikt hotell, bland annat Tolkens favoritboende enligt portieren. 

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska vilket fungerade bra då alla kunde förstå samma språk. 

Fritid

Vi hade en dags utflykt till Stonehenge, det var en positiv upplevelse, dimman och det fuktiga klimatet bidrog till att skapa en mystisk stämning runt de 6000 år gamla lämningarna.

Vi blev också inbjudna hem till Alison som är en av lärarna och där fick vi njuta av en god och trevlig middag med lärarkollegiet.

Övrigt

Det var en intressant vecka, det var framförallt bra att vara två lärare med då det ger större möjligheter att involvera kliniken i utbytet. När vi åkte hem blommade körsbärsträden i London och det var en försmak av vår!

Annan verksamhet

Förutom föreläsningarna hade vi möte med professor Vanora Hundley. Hon deltog även i presentationen av svensk förlossningsvård och utbildning samt den forskning som vi bedriver. Vi diskuterade möjligheterna till forskningssamarbete då vi vid lärosätena har forskning som riktar sig mot samma områden inom barnmorskans profession. 

Ett intressant besök var en mottagning som upprättats i samarbete mellan barnmorskeprogrammet och kiropraktikerutbildningen i Bournemouth. Som ett pedagogiskt projekt har man inrättat en mottagning för nyfödda barn där föräldrarna upplever svårigheter med amning eller att barnet allmänt är oroligt eller eventuellt smärtpåverkat. Vid mottagningen fanns två lärare, en från varje disciplin och två studenter som handleddes av lärarna. Tillsammans mötte man föräldraparen med sina barn och gjorde en bedömning för att identifiera orsaken till problemet. Barnmorskestudenten studerade amning, sugteknik och amningsställning samt eventuella fysiologiska problem som kunde härledas till amningen medan kiropraktorstudenten identifierade felställningar hos barnet och kände efter spänningar i nacke och ryggmuskulatur. Det var ett intressant pedagogiskt upplägg där båda professionerna var mycket positiva till allt man lärde sig genom att se flera perspektiv. 

Vi fick också tillfälle till att vara med vid en "audit" då lärare från programmet hade ett gemensamt möte med studenter och hanldedare vid en klinik. Auditen gjordes i syfte att se hur studenter och handledare tycker att den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar för att lärosätet ska kunna se i vilken grad man uppfyller en god studerandemiljö. Då man hittade brister hjälptes studenter, handledare och lärare åt att se möjliga lösningar på dessa och det var en kreativ problemlösande atmosfär. 

Förberedelser

Samverkan mellan barnmorskeprogrammen vid Bournemouth University och Karolinska Institutet har pågått under flera års tid och väl fungerande utbyte för såväl lärare som studenter pågår. Några av lärarna vid KI har flera gånger besökt Bournemouth och under våren 2012 genomförde Iris Ronnevi och Ann Olsson ett lärarutbyte i syfte att bland annat inventera utbildningsplatser för studenterna. 

Vid MINC-möte beslutades Helena Lindgren från KI tillsammans med en klinisk lärare från Danderyds förlossningsavdelning skulle genomföra lärarutbyte för 2013. Verksamma barnmorskor vid DS uppmanades att söka utbyte och Malin Edqvist var den som blev vald att åka. Kontakter med Susan Mant och Sara Stride upprättades, dessa två lärare från England kommer att besöka KI i maj och skulle vara våra "värdar" under vistelsen. En plan för våra möten med andra lärare och undervisning för studenter utarbetades och vi gjorde oss förberedda genom att ta del av kursplaner och presentation av programmet som finns på Bournemouth University´s hemsida.


Reflektioner

Erfarenheterna av lärarutbytet med Bournemouth var mycket positiva och det känns angeläget att upprätthålla kontakten och möjligheten för både studenter och lärare att göra utbyte. Under vecka 25 kommer två av lärarna från Bournemouth till KI och har då undervisning för våra studenter och ger information om vad man kan få göra som student i deras miljö. Jag kommer också att ha en presentation för studenterna om utbytet och visa exempel från förlossningsvården i UK. 

De två pedagogiskt intressanta delarna som vi kommer att diskutera är dels det interprofessionella utbytet i undervisningssituationer och dels den "audit" som man genomförde för att kvalitetssäkra studenterna verksamhetsförlagda utbildning. 

Undervisning

Barnmorskeutbildning i UK är en direktutbildning som är treårig till skillnad från i Sverige där barnmorskeutbildning är en vidareutbildning efter grundutbildning till sjuksköterska. Studenterna i England är från början fokuserade på området sexuell och reproduktiv hälsa, söktrycket är högt och studenterna är förhållandevis unga jämfört med i Sverige till följd av skillnaderna i utbildningsprogram. 

Programmet är uppdelat på undervisning vid tre olika orter där huvuddelen av undervisningen sker i Bournemouth och Portsmouth. Lärarna vid de olika lärosätena genomför undervisning enligt gemensamma kursplaner och vi var även med vid ett programråd som var gemensamt för samtliga lärare. 

Flera olika undervisningssituationer fick vi ta del av. Vid universitetet fanns möjlighet till praktisk övning i simulerade situationer i likhet med vad vi genomför vid KI. Studenterna genomför ungef'är halva utbildning i klinisk miljö med handledare som är legitimerade barnmorskor. 

Vi hade föreläsningar för studenter och även ett antal lärare vid två tillfällen. Det man önskat från oss var en presentation av förlossningsvården vid  undervisning vi genomförde

Undervisningstimmar

Vår vistelse i Bournemouth varade i fem dagar och vi hade under den tiden möjlighet att undervisa vid två tillfällen i form av föreläsningar dels för studenter från den västra sidan och dels för de som kom från den östra sidan. Vid ett tillfälle deltog vi också i kliniska övningar då vi träffade studenter som praktiserade olika handläggningsmetoder under förlossning. Det totala antalet undervisningstimmar var cirka åtta.