Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 5
Namn: Gunilla Eriksson
E-postadress: gunilla.eriksson@ki.se

Boende

 

Transport var förbeställd via email till det företag vi utnyttjar vid vistelser i Kampala med omnejd och det fungerade bra. Vi transporterades till det boende som arbetsterapiprogrammet brukar utnyttja: Makarere University guest-house som ligger på universitetsområdet. Det är rent, har OK standard och är mycket prisvärt. Endast 180 000 ugandiska shilling per natt i dubbelrum och med frukost.  Internetuppkoppling som är trådlös fungerar nu bra på guest-house; väsentligt bättre än vid tidigare besök. Strömavbrott kan omöjliggöra internettillgång men det hände bara vid några enstaka tillfällen. Där bor många lärare och forskare från andra länder och partneruniversitet vilket möjliggör ytterligare kontakter. Vi välkomnades hjärtligt av bekant personal och fick god service av dem under hela vistelsen.

Vi blev väl mottagna från universitet när vi kom upp till utbildningen den första dagen. Planen för undervisning och lärarmöten samt möten i klinik de dagar utbytet varade slutfördes (6 dagar för min del).

Språk och kultur

 

All undervisning genomfördes på engelska vilket är huvudspråket. Däremot är det mycket i kulturen som är svårt att förstå. Viktigt att vara så förberedd som möjligt inför besök, men omöjligt att förstå mer än en liten del. Det är oerhört viktigt att förbereda studenter som gör VFU inom sjukhuset att noga förbereda dem på den kultur som råder inom vården och också på vilken vård de kan möta. Våra möten med lätt chockade studenter tydliggör detta behov. Studenter bör få mycket stöd inför och kontakt med ansvarig utbildning på hemmaplan under pågående praktik för att få en chans till bearbetning och reflektion.

Fritid

 

Jag har besökt Kampala vid ett tidigare tillfälle och har haft turen att resa tillsammans med vår internationella koordinator som är mycket bekant med Kampala och med afrikansk kultur. Det har möjliggjort fina helgutflykter under säkra förhållanden. Viktigt att alltid beakta säkerhetsläget. En alumniträff planerad av KI på Makarere guest-house gav tillfälle till utbyte och trevlig samvaro med personer som disputerat inom sandwichprogrammet och med andra studenter som gör utbyte från andra lärosäten och med studenter/lärare/forskare med KI koppling.

Övrigt

 

Inför resa till Uganda rekommenderas att kontakta några av alla de lärare som varit på tidigare utbyte i landet.

Annan verksamhet

 

Det pågående samarbetet i forskning med JK, lärare på utbildningen, har gjorts möjligt tack vare det långa samarbetet inom LP. Studenthandledning och stöd till arbetsterapeutstudent från KI som gjorde VFU 5 veckor på Makarere (efter avslutat LP) vid vår vistelse tog en del tid. Behovet av att få diskutera och reflektera över den vårdverksamhet de får ta del av under VFU var stort. Motsvarande stöd och tid för reflektion gavs också till svenska studenter från andra svenska och europeiska universitet som gjorde VFU inom andra vårdområden. Detta var ett nödvändigt stöd som var mycket uppskattat av dessa studenter.

En av arbetsterapeuterna på utbildningen går nu en masterutbildning inom Folkhälsa. Vi inledde en diskussion om hans masterprojekt och vi enades om att han skulle genomföra en normalpopulationsstudie som sen kan användas som referensmaterial i JK:s forskning om personer med stroke. Vi träffade dean på International University och diskuterade detta samarbete. Dokument om överenskommelse om samarbete mellan KI och denna enhet på International University ska upprättas. Möjligheten till ytterligare forskningssamarbete utanför LP har härigenom ökat.

Förberedelser

 

Detta lärarutbyte gjordes möjligt genom att undertecknad och en kollega beviljades extra mobilitetspengar från Karolinska Institutet för att följa upp tidigare Linneaus Palme (LP) student/lärarutbyte. Arbetsterapeutprogrammet har haft ett student/lärarutbyte via LP under 8 år med arbetsterapeututbildningen i Uganda. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det sista utbytet. Möjligheten att göra utbyte med Uganda har uppskattats mycket bland studenterna och lärarna. Studenterna vill åka till Uganda för att göra delar av sin utbildning där; för att göra klinisk praktik alternativt för att samla data till sina examensarbeten. Likadant har det varit mycket omtyckt bland de ugandiska studenterna att komma till Sverige för att ta delkurser och för att göra klinisk praktik. Utbildningen i Uganda har haft ett större söktryck och antal studenter per kurs har ökat kontinuerligt under utbytets gång.

Arbetet med att hitta lösningar för att uppgradera sjukgymnastik- och arbetsterapiprogrammen till bachelor level har pågått under hela utbytestiden. Detta arbete fortsätter genom en arbetsgrupp på Makarere university som stöds av programmen på KI. Forskningsanknytning har också varit ett mål för kontakten med arbetsterapeututbildningen. Detta för att stärka upp utbildningen och också för att fortsätta utbytet utanför LP. Ett resultat i denna strävan är att en av lärarna nu är registrerad doktorand på KI.

Det främsta syftet med resan var att följa upp det avslutade samarbetet inom LP och presentera utvärderingen av samarbetet. Utvärderingen har genomförts som focusgruppsintervjuer med lärare och studenter separat i Sverige och i Uganda.Ett annat syfte var att bidra med föreläsningar för studenterna inom arbetsterapiprogrammet, fr a inom vetenskaplig teori och metod.

I planeringen av vistelsen togs kontakt med utbildningen i Uganda för att diskutera och planera de utbildningsinsatser som skulle genomföras. Dessa förbereddes. En plan för möten kring utvärdering och för fortsatt diskussion om möjliga internationella utbyten för utbildningen i Uganda gjordes före avresan.

Vaccinationer togs. Visum köptes på flyplatsen.

Reflektioner

 

Min erfarenhet av lärarutbyte med Uganda var sen tidigare positiv och möjligheten att följa upp och samarbeta ytterligare med stöd av mobilitetspengar var fortsatt positiv. Nya samarbeten diskuterades och etablerades och ger möjlighet till kontinuitet i fortsatt samarbete med utbildningen i Kampala.

Undervisning

 

De 6 dagarna delades mellan undervisning av studenter, handledning av doktorand, lärarmöten, planering av undervisning, besök på klinik/ praktikplatser för arbetsterapeutstudenter. Pedagogiken i undervisningen av studenterna hade som mål att vara så interaktiv som möjligt. Ofta inleddes det med en presentation av läraren som man gavs utrymme till att reflektera runt. I ett av seminarierna (onsdag eftermiddag) besvarade studenterna ett frågeformulär och hade synpunkter på tillämpbarheten i Uganda. Gemensamt med studenterna gjordes en kulturanpassning av instrumentet vilket gav utrymme till konkret feedback runt hur instrument konstrueras och kring människors görande vilket är fokus i arbetsterapiutbildning. Denna process inleddes vid mitt förra besök på utbildningen i Uganda och de som var 3-årsstudenter då gav input till den första kulturanpassningen som nu utvecklades vidare. Egna observationer var också en uppgift som fortsättning på en föreläsning. Dessa observationer redovisades i seminarieform och tillfälle till feedback gavs från både lärare och andra studenter. Se vidare schemat för veckan:

Måndag 25/11                  Förmiddag: Möte med lärare på arbetsterapeutprogrammet, uppdatering om utbildningen, studenter etc. Fastställde tider och specifikt innehåll för utbildningsinsatser. Eftermiddag: Genomgång av JK forskningsplan, planering av fortsatt arbete under vårt besök och resten av höstterminen.

Tisdag 26/11                     Förmiddag: Planering för forskarutbildningskurser (JK) våren 2014, handledning av studie 1. Möte med lärarna på arbetsterapeutprogrammet om planering framåt efter LP avslutats och möjligheter till kompetensutveckling/ uppgradering till bachelor  via andra universitet. Eftermiddag: Förberedelse för undervisning

Onsdag 27/11                  Förmiddag: Undervisning av 3:e års-studenterna om forskningsprocessen / förberedelse för examensarbete. Eftermiddag: Introduktion till bedömningsinstrument och specifikt till Occupational Gaps Questionnaire. Seminarium om kulturanpassning av instrumentet till en ugandisk version. Lärare från Uganda deltog i denna process. 1:a och 3:e års studenter deltog.

Torsdag 28/11                  Förmiddag: Handledning av studie 2 (JK). Eftermiddag: Besök på praktikplats på Makarere University hospital. Fortsatt arbete med forskning.

Fredag 29/11                    Förmiddag: Undervisning av 1:a årets studenter; Introduktion till arbetsterapi som forskningsämne och som profession. Eftermiddag: Besök på Community-based rehabilitation; Home of Hope for multi-handicapped children som är praktikplats för studenter på utbildningen I Uganda.

Måndag 2/12                    Förmiddag: Seminarium för 1:a årsstudenterna om observation och reflektion om människor i aktivitet. Eftermiddag: Möte med dean för International University för diskussion om samarbete om master-uppsats (för arbetsterapeut på Makarere University hospital och lärare på utbildningen)

Undervisningstimmar

Undervisningen genomfördes enligt tidigare presenterat schema.Vidare genomfördes två lärarmöten där de aktiviteter som genomförts diskuterades. Vidare diskuterades framtida möjligheter för utbyte för lärare/studenter.