Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University Teaching Hospital, Lusaka
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 08/09
Antal dagar: 22
Namn: Christina Takman
E-postadress: christina.takman@ki.se

Boende

Då vi kom fram till Lusaka väntade oss en transport ordnad av Lusaka School of Nursing. De skjutsade oss till den adress där min kollega i förväg hade bokat bostad åt oss. Standarden på bostaden var god och under den tid vi vistades i Lusaka ordnades också en extra vattentank för huset, eftersom det  'allmänna'  vattenledningssystemet ibland kunde upphöra leverera vatten. Vi kom fram på en lördag, vilket var bra eftersom jag då hann acklimatisera mig till miljön och klimatet innan måndagen då vi började vårt arbete på sjuksköterskeutbildningen. På måndag morgon träffade vi utbildningens prefekt för att planera våra tre veckor och vi kom igång med arbetet samma eftermiddag.

Språk och kultur

Undervisningsspråket var engelska, vilket fungerade eftersom jag hade möjlighet att fräscha upp språket innan utresa.

Fritid

Ej sammanställt.

Övrigt

Ej sammanställt.

Annan verksamhet

Jag hade ingen kontakt med aktuellt lärosäte sedan tidigare, och detta utbyte var också det sista som planerades inom Linneaus-Palme programmet. Hade det funnits ytterligare tid inom programmets ramar hade jag tagit upp samarbete med intensivvårdsavdelningen eftersom en specialistutbildning för sjuksköterskor inom intensivvård planerades vid lärosätet. Det jag tänker på då är att den sjuksköterska som var ansvarig för intensivvårdsavdelningen och för de sjuksköterskestudenter som utbildas där, skulle kunnat komma tre veckor på lärarutbyte (klinsk utbildning) till en intensivvårdsavdelning vid något av våra universitetssjukhus i Stockholm för att utveckla samarbete och ta del av hur den kliniska utbildningen bedrivs vid specialistutbildning i intensivvård. Som det ser ut nu bedömer jag det som mindre sannolikt att samarbete upprättas med just detta lärosäte, då det i princip är beläget på andra sidan jordklotet och ingen finansiering står till buds för utbyte av kliniskt verksamma lärare. 

Förberedelser

 

I mitt arbete som lärare på KI liksom i mitt tidigare arbete som sjuksköterska, kommer jag i kontakt med människor som kommer från världens alla hörn. Då jag själv inte haft möjlighet att besöka så många länder utanför OECD-länderna, men önskade få göra det, blev detta lärarutbyte via Linneaus-Palme det tillfälle jag väntat på och jag valde att få komma till Afrika. Då undervisningen sker på engelska deltog jag också i en förberedande engelsk språkkurs, vilken jag hade stor nytta av (för mer information om språkkurs se  www.ecenglish.com ).  Zambia ligger mitt i södra Afrika och inför en resa dit bör man ta kontakt med en vaccinationscentral för att få aktuell information om vilka vaccinationer som rekommenderas. Det behövs även visum, så man bör vara ute i god tid för att få alla dokument i ordning.

Reflektioner

Det var nyttigt att åka iväg på ett lärarutbyte, både på ett professionellt och ett privat plan. Utifrån professionell synvinkel kan jag se att väldigt mycket är likt mellan lärosäten, utifrån pedagogoska synsätt på hur undervisning är uppbyggd. Däremot kan det vara svårt att som lärare få komma in och undervisa, eftersom det kan pågå moment på den mottagande läroanstalten som inte anses lämpa sig för den gästande läraren.  Exempelvis kan här nämnas att en workshop pågick för tredjeårsstudenterna, en workshop som hölls av medarbetare från hälsoministeriet och som gavs av dessa under en veckas tid på alla sjuksköterskutbildningar i hela Zambia (sinsemellan under olika kalenderveckor) . Vi fick dock möjlighet att delta som hjälplärare och det var mycket lärorikt att ta del av upplägget.  Jag skrev en resedagbok som kollegor (som var kvar på KI) kunde gå in och läsa i medan jag var i Zambia. Dock visade det sig att det var dålig internettilgänglighet, vilket medförde att denna resedagbok endast kunde användas sporadiskt. 

Undervisning

Sjuksköterskeutbildningen som bedrivs vid Lusaka School of Nursing är finansierad av staten i Zambia. Den är dock inte helt skattefinansierad utan de studenter som antas till utbildningen får även betala terminsavgifter. Själva utbildningen är treårig och indelad i moduler. Dessa moduler innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Totalt sett är det cirka 50% teori och 50% verksamhetsförlagd utbildning. En stor skillnad mellan sjuksköterskeutbildning i Sverige och denna i Zambia är att studenterna har en kort sammanhållen ledig tid om två veckor som sträcker sig över jul- och nyårshelgerna, för övrigt råder studietid hela året.  En annan skillnad är att utbildningen vid nämnd läroanstalt i Lusaka inte leder fram till en kandidatexamen. Om studenten önskar en bachelorexamen måste de i nuläget gå ytterligare tre år (som ska finansieras med ytterligare terminsavgifter). Det planeras dock för en fyraårig utbildning som ska leda fram både till sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen. Lärarna tilltalas av studenterna med 'mrs/miss' eller 'mister' samt efternamn. Planen för utbildningen är mycket detaljerad i och med att den tar upp innehållet som ska finnas med i utbildningen. Den tar vidare upp vilka undervisningsformer som gäller för de olika momenten, dvs om det ska vara föreläsningar eller om det ska vara seminarier o.dy. Det var mycket av undervisningen som skulle ske via föreläsning. Min egen undervisning blev därför i de teoretiska avsnitten i huvudsak i föreläsningsform. Dock hade jag även färdighetsträning, klinisk handledning och något enstaka seminarium.

Undervisningstimmar

Ej sammanställt.