Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 14
Namn: Lena Nilsson Wikmar
E-postadress: lena.nilsson-wikmar@ki.se

Boende

Eftersom vi båda har varit i Uganda tidigare har vi ett väl upparbetet nätverk, så både boende på Makerere Guesthouse och taxi hade vi bokat i god tid i förväg. Vår taxichauffören väntade på oss utanför flygplatsen och körde oss säkert till Makerere Guershouse där vi blev väl omhändertagna.

Språk och kultur

Språket för alla kontakter, undervisning och möten är engelska vilket fungerar bra. Någon enstaka gång kan man möta någon som inte förstår engelska men oftast finns det då någon som kan rycka in och översätta. Formella och informella maktstrukturer kan för en besökare ibland vara svåra att få inblick i. Dessa strukturer kan göra att ärenden som skall beredas tar mycket längre tid an vad som förväntats.

 

Fritid

Den här gången for vi iväg till Jinja och till det trevliga stället 2 Friends Guesthouse, där vi tillbringade ett dygn innan återresan till Sverige. Här träffade vi också en av studenterna från Uganda, som varit på KI på studentutbyte. Vi hade möjlighet att diskutera hans erfarenheter av utbytet i Sverigeoch vad det spelat för roll för honom i sin yrkesutövning. Utbytet gav honom enorma erfarenheter inte bara yrkesmässiga utan också personliga. Han saknar bl a möjligheten att enkelt och lätt söka kunskap i Uganda. Allt här är så mycket svårare.

I Kampala träffade vi också ytterligare några studenter som varit i Sverige på utbyte och de uttrycker sig på liknande sätt.

Efter flera utbyten i Uganda har vi byggt upp stora kontaktnät och därför har vi också ett bra socialt nätverk, som vi lätt kan kontakta.

Övrigt

Det är fantastiskt att komma tillbaka till samma plats och utbyte vid ett flertal tillfällen. Det ger utmärkta möjligheter att fördjupa diskussioner med bl a kollegor. Man behöver inte börja från början utan man kan fortsätta där man sluttade vid det tidigare utbytet.

Annan verksamhet

Vi har under tidigare utbyten varit starkt involverade i utveckling av den utbildningsplan, som skall möjliggöra att sjukgymnastprogrammet kan förläggas till Makerere University. Vissa beslut hade fattats, men det saknades ett utlåtande om skillnaden mellan "physical therapy" och "physical education". Vi kunde tillsammans med våra kollegor och ledningen formulera ett underlag, som sedan kunde skickas till universitetet.  Vi informerades att det därefter skulle komma ett besked om att planeringen av ett Physiotherapy program vid makerere University skulle kunna starta.

 

Förberedelser

Ansökan om extra medel.

Ann-Mari Thorsén och Lena Nilsson Wikmar ansökte och erhöll extra medel för att åka till Kampala, Uganda.

Ett viktigt syfte med resan förutom undervisning var att följa upp det 8 åriga avslutade Linneaus-Palme (LP) samarbetet och diskutera hur man kan fortsätta ett utbytet. Representanter från Sektionen för Arbetsterapi besökte Uganda under hösten 2013 och vårt besök i februari/mars 2014 möjliggjorde dels en uppföljning av det besöket, men också strategiska diskussioner med representanter för sjukgymnastprogrammet om en fortsättning.Frågorna nedan avseende information och stöd är inte relevanta att svara på pga att vi båda är väl förtrogna med lärarutbyte. Förberedelsen inför resan gick mycket smärtfritt, eftersom vi under ett flertal tidigare utbyten har etablerat nätverk. Får man inte kontakt med någon kan man alltid maila till någon annan. Inför det här utbytet hade vi mest kontakt med chefgymnasten på Mulago Hospital.


Så det vara bara att ordna flygbiljetter och åka ner. Den här gången  valde vi att åka med Turkish Airways via Istanbul, vilket visade sig inte var det bästa pga av dimma i Istanbul. Vi blev försenade ett helt dygn, men pga våra kontakter i Uganda kunde vi enkelt kontakta Makerere Guesthouse och vår driver att vi blir försenade.


 


Det kan vara bra att titta på svenska ambassadens hemsida innan man åker. Där kan man läsa nyheter och även uppdatera sig om säkerhetsläget i Uganda. Länk till ambassaden http://www.swedenabroad.com/Start____29536.aspxDet går också bra att anmäla sin vistelse till ambassaden på deras hemsida. Det är alltid en säkerhet att man där har kännedom om de svenskar som finns i Uganda. Dessutom kan det då hända att man blir inviterad att delta i olika aktiviteter som ambassaden eller svenska/nordiska föreningar anordnar.


 

Reflektioner

Det är mycket positivt att få möjlighet att vid upprepade tillfällen åka på utbyten, eftersom det kan generera ny och viktig kunskap, som man har nytta av i undervisningen, för att visa på skillnader i levnadsvanor och tankesätt. Genom våra erfarenheter har vi också handlett ett flertal projekt på grundutbildningen med fokus på någon fråga utgående från Uganda. Dessa erfarenheter har genererat kunskaper som gjort det lättare att handleda studentprojekt som utförts på andra utbytesorter inom Linneus-Palme programmet.

Under detta utbytet träffade vi de två studenterna från fysioterapeutprogrammet som var där på ett utbyte under ca 7 veckor. Det är naturligtvis extra trevligt och givande att på plats diskutera likheter och olikheter bl a om syn på behandlingsmetoder, men också på bemötande.Det var också ett givande inslag att vi kunde sammanföra dessa två svenska studenter på plats med 3 ugandiska alumnistudenter som varit på utbyte på KI.

En negativ erfarenhet är naturligtvis är när det som planerats inte går att genomföra, men vi känner numera kulturen väl och att detta kan hända. Bara att planera om.

Vid vårt besök kunde vi även besöka och bedöma de alternativa boenden som finns för våra svenska studenter i Kampala. Det har vi gjort förut, men eftersom bilden förändrar sig är det viktigt att kontinuerligt kunna ta ställning till aspekter som t ex säkerhet.

 


Undervisning

Planeringen var att vi skulle genomföra undervisningen via projekthandledning. Men det visade sig när vi kom ner att de studenter, som vi skulle handleda befann sig på sina hemorter, för att samla material till sina projekt. Det var bara att tänka om och gemensamt med lärarna och de kliniska handledarna kunde vi diskutera utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen samt hur clinical reasoning kan tillämpas i handledningssituationer i verksamhetsförlagd utbildning. Hur man gör det i Uganda och jämför med vårt system. Vi hade många intressanta diskussioner dels enskilt med lärarna på utbildningen och med chefgymnasten på Mulago Hospital, men också med de kliniska handledarna.

Undervisningstimmar

Inom ramen för de tilldelade extra medlen skulle vi undervisa 5 timmar. Undervisningstiden blev långt över den stipulerade.