Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Biomedicin Master
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 6
Namn: Lars-Arne Haldosen
E-postadress: lars-arne.haldosen@ki.se

Boende

Jag deltog i sommarkursen söndag 9 augusti till fredag 15 augusti. Jag anlände till Åbo via färja och följde sedan med den för lärare och studenter anordnade busstransporten från Åbo till ön Seili som ligger i Åbo skärgård. Boende och helpension var ordnat av Åbo universitet på Seili som tillhör universitetet - ett gammalt stort sjukhus som byggts om till forskningsstation och till att kunna ge kurser. Boendestandard bra. 

Språk och kultur

Undervisningen bedrevs på engelska vilket fungerade mycket bra - inga problem noterades vg förståelse för föreläsningarna, diskussioner/frågestunder i samband med dessa och ej heller under studenternas grupparbete. Alla studenterna är master-studenter och väl förtrogna med engelska i tal och skrift.

Fritid

Torsdag kväll, sista kvällen, anordnades en speciell buffemiddag med festkaraktär, där även deltog rektor och dekanus för utbildning vid Åbo universitet. Under kursen så var det helpension för alla deltagare. De lokala arrangörerna hade även bjudit in föreläsare som berättade om Seilis historik och forskningsstationens aktivitet, vilket uppskattad mycket av alla deltagare.

Övrigt

Inget övrigt att tillägga till det skrivet under tidigare rubriker.

Annan verksamhet

Under torsdagen hade styrgruppen för nätverket NordBioMedNet möte för att diskutera pågående kurs och dess fortsättning under hösten, planer inför 2016 och fortsatt arbete med att söka finansiering för nätverket.

Förberedelser

Jag deltog som organisatör och lärare av 2nd NordBioMedNet Summer School - "Omics in Drug Screening and Discovery", hållen på Seili (Själö), The Archipelago Research Institute, tillhörande Åbo Universitet; 9 till 15 augusti, 2015.

NordBioMedNet är ett nordiskt nätverk för biomedicin master-utbildningar vid KI och universiteten i Bergen, Åbo, Kuopio och Köpenhamn som initierades 2013. Nätverket ska uppmuntra och ordna student och lärarutbyten samt på sikt bygga upp gemensamma utbildningsmoment - särskilt fokus har utnyttjandet av IKT för att samordna och dra nytta av varandras styrkor. Sommarkursen som nu hölls för andra gången är också till hjälp för att synkronisera våra utbildningar och administration för att bygga vidare på vårt nätverk. Vi har fått ekonomiska medel från Nordplus för vårt nätverk och denna sommarkurs. Planeringen av årets kurs startades under januari 2015 och i vilket arbete jag har deltagit.

Reflektioner

Denna sommarkurs är behjälplig för nätverket NordBioMedNet - för att samköra/testa vår administration, utnyttja våra unika styrkor och poola dessa till en kurs. Vidare så kommer höstens fortsatta aktiviteter där studenterna ska jobba hemifrån mot fyra andra studenter i Bergen, Åbo, Kuopio och Köpenhamn att fortsätta ge oss insikter om hur det är att utnyttja IKT - vad är bra och vad måste förbättras. Detta ger en bas att fortsätta utveckla vårt nätverk men det ger också kunskap att kunna etablera kontakt och skapa aktiviteter med andra universitet i världen. Detta passar bra in i KI´s internationaliseringsstrategi.

Undervisning

Kursen har som fokus de nya tekniker som används och som även nu förfinas för att utveckla läkemedel - "Omics in Drug Screening and Discovery". Inbjudna föreläsare täckte olika delar i läkemedelsutveckling - hitta mål/target, hur driva läkemedelsutvecklingsprojekt inkluderande hur finansiera. Föreläsare fanns också med som tog upp etiska aspekter samt föreläsare som berättade hur på lämpligt sätt presentera skriftligt och muntligt ett projekt för olika målgrupper. Studenterna, i grupper om fem med en student från varje universitet, hade som uppgift under veckan att skapa ett fiktivt läkemedelsutvecklingsprojekt och att börja skissa på en rapport som ska innehålla biomedicinsk projektbeskrivning, affärsplan och etiska reflektioner. Studenterna fortsätter arbeta under första hälften av höstterminen med detta projekt - då med utnyttjande av IKT, dvs studenterna tränas i att arbeta i projekt med andra studenter via nätet, vilket är en god träning inför arbete i akademi och/eller industri. Rapport ska lämnas i slutet av oktober. Studenterna fick föreläsningar som bas och arbetade sedan gruppvis under del av eftermiddagar och efter middag, dvs del av kvällen.

Undervisningstimmar

Jag anlände Åbo söndag 9 augusti och återvände till Stockholm under kvällen fredag 15 augusti. Min läraraktivitet var från måndag till fredag. Mina uppgifter var dels att vara behjälplig i organisationen samt att diskutera med studenterna under deras grupparbete. Totalt resulterade det i minst 15 timmars undervisning.