Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Peking University
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 16/17
Antal dagar: 9
Namn: Ewa Stenwall
E-postadress: ewa.stenwall@ki.se

Boende

Vid ankomst möttes jag av förbeställd taxi till hotellet. Det bedömdes nödvändigt att resa med taxi pga. den komplexa storstadsbilden. Vid hotellet möttes jag av värduniversitetets kontaktperson. Hotellet rekommenderades både av tidigare lärare (HO), värduniversitetet och KI:s resebyrå, pga dess standard och närhet till värduniversitetet. Att boka med voucher via resebyrån var betydligt dyrare än att boka som privatperson, men direktiven vid KI är att resa med voucher. Hotellet, Vision hotel,  hade mycket hög standard. Wifi fungerade väl till både mobiltelefon och dator.


Prismässigt var taxiresor och vissa tjänster billigare än i Sverige.

Språk och kultur

Undervisningen skedde generellt på kinesiska. Den föreläsning jag höll vid värduniversitetet hölls på engelska med handouts på bägge språken. Studenterna förstod  och talade god engelska. Mina föreläsningar i samband med studievesöken hölls även dem på engelska med handouts på bägge språken. Här blev jag tolkad, av en i förväg utsedd person som talade god engelska. Att bli tolkad medför att innehållet får anpassas till tidsomfattningen, vilket kunde vara svårbedömt.


Överallt, i alla sammanhang, blev jag mycket väl bemött. Studenterna var oerhört hjälpsamma. Hierarkin upplevdes mer påtaglig. Vid ett flertal tillfällen ställde sig personer upp när jag kom och satte sig ner först när jag satt. Likaså blev jag ombedd att fatta vissa beslut, av vad jag tolkar som artighet, men som kunde vara svårt. Min upplevelse var att jag förväntades svara rakt vid frågor och inte med en motfråga eller inleda en diskussion, samtal i ämnet. Mitt program ändrades ett flertal gånger, liksom vad som förväntades av mig i form av presentationer. Jag uppfattade att det sattes stor vikt vid att utbyta representationsgåvor och visitkort. En annan kulturskillnad var att många bad om att bli fotograferade tillsammans med mig i alla olika sammanhang, även privat.

Fritid

 Lärarutbytet var fem arbetsdagar. En eftermiddag följde två studenter mig till huvudcampusområdet för Peking University. Det var som en egen stadsdel, med många byggnader, både historiska och nybyggda samt ett stort rekreationsområde. Två studenter följde mig även till "den förbjudna staden", som en kulturell upplevelse. Vi reste kommunalt, vilket fungerade väl, när vi visste exakt adress. Både i tunnelbanan och vid entren var det säkerhetskontroller där väskorna genomlystes. Lärare från Changping Health school följde mig och min kollega till den kinesiska muren. Vi gavs då även möjlighet att diskutera framtida samarbete, även då jag inte besökte lärosätet i fråga.

Övrigt

Trots en förhållandevis kort resa fick jag mycket ny kunskap och goda kontakter. Med ett välorganiserat program hinner man mycket under en arbetsvecka. Några dagar längre vistelse hade varit optimalt, men tre veckor upplevs som en alltför lång period för lärarutbyte. Det finns även goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete på distans, då bägge lärosätena har goda tekniska förutsättningar.

Annan verksamhet

Under de fem arbetsdagar lärarutbytet fortgick var jag en heldag vid Peking University People´s hospital. Jag besökte två vårdavdelningar, en geriatrisk och en neurologisk vårdavdelning. Jag presenterade KI, sjuksköterskeprogrammet och allmänt om svensk hälso- och sjukvård vid de bägge avdelningarna. De presenterade respektive avdelning i sin tur genom föreläsning i ett personalrum. Jag fick möjlighet att hälsa på två patienter och se lite av själva vårdavdelningarna. Inget närmare fortsatt samarbete initierades. Ett studiebesök vid ett vård- och omsorgsboende arrangerades under en halvdag, "Taikang Community, Yan Garden". Jag presenterade kortfattat  KI, sjuksköterskeprogrammet och allmänt om svensk hälso- och sjukvård och föreläste därefter om personcentrerad vård vid vård av äldre personer. De initierade ett samarbete kring skattning - bedömningsinstrument för äldre personer vilket jag ska undersöka vidare under sommaren -17.  

Förberedelser

Erbjöds ett kortare lärarutbyte, fem arbetsdagar, som ett fortsättning, uppföljning av tidigare samarbete mellan sektionen för omvårdnad och sjuksköterskeprogrammet vid Peking University, Kina. En kollega (HO) genomförde ett längre lärarutbyte med sjuksköterskeutbildningarna vid Peking University och Changping Health school, Kina, hösten 2016. I samband med HO utbyte inleddes diskussion om ett samarbete kring undervisning i vård av äldre personer. Vilket var huvudsyftet för mitt besök. Inför mitt besök föreslog jag tre olika föreläsningar och ombads förbereda två utav dem.


Visum behövs vid tjänsteresa till Kina. Visumansökan skedde via företaget Cometconsular, Wennergrens Center (www.cometconsular.com). Ansökan gick snabbt, inom en vecka och välorganiserat. Till ansökan bifogades ett "invitation letter" från värduniversitet. Nytt är att passnumret ska anges på detta brev. 


Särskilda vaccinationer bedömdes inte nödvändiga.


Använde endast kontantbetalning under hela resan, vilket fungerade väl, i alla sammanhang.


Hotellet krävde ca 6000 SEK i säkerhet vid incheckning trots voucher.

Reflektioner

Behållningen är en ökad förståelse för likheter och skillnader mellan undervisning/utbildning, hälso- och sjukvårdens organisation samt synen på omvårdnad mellan de bägge länderna. Vi planerar ett samarbete inom ramen för kursen "vård av äldre" termin sex vid sjuksköterskeprogrammet och liknande kurser vid de bägge lärosätena i Peking, under våren 2018. Jag kommer att presentera min resa vid kommande APT. Jag ser positivt på ett fortsatt samarbete med goda möjligheter att samarbeta på distans då alla tre lärosäten har goda tekniska förutsättningar.

Undervisning

Under de förhållandevis få dagarna var det svårt att bilda mig en övergripande uppfattning av utbildningsprogrammet. Programmet är fyra år, mot tre år i Sverige. Studenterna läser även basämnen så som historia, matematik och filosofi. Jag upplever att utbildningen var fokuserad på katedrala föreläsningar i större omfattning än i Sverige. Undervisningens omfattning mättes ofta i timmar. Jag hade inte tillgång till kurslitteratur etc. för en jämförelse. Både lärare och studenter berättade att studenter vid VFU fick ha en större roll som observatörer än delaktiga teammedlemmar i vårdarbetet. För min undervisning, se "undervisningstid".

Undervisningstimmar

 Dag 1: Rundvandring

Dag 2: Möte med rektor för sjuksköterskeprogrammet och diskussion kring samarbete mellan lärosätena. Presentation av respektive program för involverade lärare.

Dag 3. Två muntliga presentationer vid studiebesök Peking University People´s Hospital á ca en timme.

Dag 4: En muntlig föreläsning vid studiebesök Yan Garden  á ca en timme  om personcentrerad vård vid vård av äldre personer.

Dag 5: Presentation av respektive program för involverade lärare. Föreläsning för termin ett studenter  á ca en timme  om personcentrerad vård vid vård av äldre personer. Deltog vid presentation av tre utbytesstudenter från Helsingfors.