Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Glasgow Caledonian University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 16/17
Antal dagar: 2
Namn: Gunilla Eriksson
E-postadress: gunilla.eriksson@ki.se

Boende

 

Detta utbyte genomfördes tillsammans med en annan kollega från KI. Jag/vi mottogs väl av värduniversitet på ett trevligt och välorganiserat sätt. Vi hade tillgång till eget rum och trådlös uppkoppling på campus för att slutföra förberedelser samt material inför workshop kunde skrivas ut på plats.

Campus var lättillgängligt från hotellet. Det var en kort transfer med buss som hade täta turer från flygplatsen. Från busstationen var det en kort promenad till hotellet.   Det fanns flera restauranger i närområdet till hotell och campus. Standarden var bra och kostnaden var rimlig på både hotell och restauranger.

Språk och kultur

 

Undervisningen genomfördes på engelska och det fungerade bra. Diskussioner i forskarnätverket genomfördes också på engelska utan problem. Det var egentligen inget nytt möte med kulturen i Skottland, vilken i hög grad liknar den svenska. Jag upplevde därför inte 

några kulturkrockar eller kulturskillnader av relevans i detta sammanhang.

Fritid

 

Säkerheten var bra i Glasgow. Fritiden var mycket begränsad så vi hann inte upptäcka kulturlivet i Glasgow. Värduniversitet hade bokat bord på bra restauranger för middagar på kvällarna, och luncher intogs på campus. Vi åt på egen bekostnad vid alla tillfällen.

Övrigt

Jag har inget övrigt att tillägga men vill understryka att jag har bara positiva erfarenheter från detta utbyte; vi mottogs väl och hade givande och konstruktiva diskussioner i ett positivt samarbetsklimat

Annan verksamhet

 


Deltagande  i ett forskningsnätverk:

Internationellt nätverksmöte kring forskning inom området stroke prevention (INSsPIRE) = 8

timmar.Möjligheterna till fortsatt samarbete är mycket goda och konkreta samarbeten diskuterades.

Förberedelser


Utbytet med Glasgow Caledonian University är relativt nytt. Något studentutbyte har ännu inte genomförts trots att intresse finns vid både GCU och KI. Därför var det intressant för oss från KI att träffas  och diskutera vilka hinder som är orsak för den ännu så länge låga aktiviteten och för att diskutera hur det i  framtiden ska bli  möjligt att öka utbytet med lärare och finna vägar för ett möjliggöra utbyten som är möjliga och attraktiva för studenter. Samtidigt med utbytet arrangerades ett möte för ett europeiskt forskningsnätverk. Detta möte möjliggjorde diskussioner som berörde både utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning och forskning.


Inför detta utbyte handlade våra förberedelser framförallt om planering och design för en workshop om deltagande forskningsmetoder

riktad till studenter på grund- och avancerad nivå samt förberedelser för presentation på ett internationellt symposium öppet för flera program och utbildningsnivåer på campus.Reflektioner

 

Jag har bara positiva erfarenheter från detta utbyte. Jag tror att möjligheterna är goda för att tillsammans utveckla framtida utbyten för studenter och lärare. En konkret plan som diskuterades var att en av lärarna från GCU skulle kunna medverka i internationella veckan på KI nästa år.

Undervisning

 

Utbildningens upplägg vid GCU uppfattades vara liknande det upplägg som KI har förutom att det också fanns möjlighet till att läsa till magister (entry-level). GCU programmet är strukturerat på ett sätt som dock inte är flexibelt i tid, vilket försvårar för GCU studenter att resa till KI. Examinationsformerna skiljer sig också  från de former KI använder. Däremot är innehållet i programmet som de teorier som utgör en bas, praktiska moment och kliniska placeringar likt det som programmet på KI innehåller. GCU har vissa typer av kliniska placeringar som vi inte har på KI men däremot har vi vissa VIL platser som GCU inte har. Därför bör det finnas ett värde för både GCU och KI att verka för ett studentutbyte. Detta förutsätter ett arbete för att hitta administrativa lösningar  som fr a verkar vara av schemateknisk i karaktär. Nedan är en översikt på engelska av dag 1 och 2:

Teaching Dag 1 (June 1, 8:30-13:00) - conducted together with the research network

INSsPIRE

Introduction to symposia with panelists

Paper 1: Sign posting the way forwards: mapping the evidence for complex interventions

addressing lifestyle risk factors after stroke

Paper 2: Healthcare journey’s, technologies, and prevention: Lessons learned from qualitative

studies

Paper 3: The effect of moderate intensity aerobic exercise on haemodynamic health in

patients with transient ischaemic attack and minor, non-disabling stroke’

Panel discussion 1

Paper 4: - High-intensity training in lacunar stroke - One to one nurse-led intervention for

hypertension/translational research

Paper 5: Mindfulness for well-being after stroke

Paper 6: An evaluation of Keeping Well: a free, online, family-centred, evidence-based,

theory-informed, co-created, self-management resource for stroke risk reduction

Panel discussion 2

Teaching Dag 2 (June 2, 8:30-12:30) - conducted by Eric Asaba and Gunilla Eriksson

8:30 Welcome & introductions Photo dialogue (ice breaking exercise)

9:15 Part I – Incorporating voice

9:35 Part II – Illustrations from photovoice

Aging and migration & Return to work after SCI

10:05 Break

Reserapport - utresande lärare 2017-06-13 21)42

http://alhambra.it.ki.se/SkuttenKI/ReserapportLarareUT_default.vns Sida 3 av 3

10:15 Part III – Photo treasure hunt

10:45 Part IV – Illustrations from return to work after stroke

Building on experiences to design an intervention

11:15 Part V – Small group discussion

11:45 Part VI – General discussion

12:15 Review of day

12:30 Finish

Undervisningstimmar

 

Under utbytet var det 8 timmar undervisning fördelat på :

25% föreläsning

50% diskussion i symposium, panel, och workshop format

25% aktiv workshop samt diskussioner kring enskilda projekt


Dessutom innefattade utbytet vid lärosätet:

Planeringsmöte kring Erasmus avtalet mellan KI-GCU = 2 timmar

Internationellt nätverksmöte kring forskning inom området stroke prevention (INSsPIRE) = 8

timmar

Förberedelser inför workshop och samverkan med lokala lärare/forskargrupp = 6 timmar

Sociala möten och nätverkande vid restaurangbesök på kvällarna (på egen bekostnad)