Reserapport - utresande lärare
'Blue Window' på Gozo
Lärosäte: Hanzehogeschool Groningen
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 18/19
Antal dagar: 4
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Reste med flyg till Amsterdam och sedan tåg till Groningen. Värduniversitetet hade ordnat boende på Hotell de Ville som låg centralt och var lätt att nå från tågstationen. Kostnaden täcktes av resebidraget och standarden var god. Kostnadsläget något lägre än Stockholm.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska. Jag upplevde inga nämnvärda kulturkrockar med kollegor eller studenter från Nederländerna. I sommarskolan deltog också studenter från Taiwan och HongKong och i interaktion med dessa studenter noteras att de är mindre vana att prata i större grupp och att ställa frågor till lärare. Nivån på engelskan varierade mellan studenter som deltog. Störst svårigheter noterades hos studenter från Taiwan och Grekland.

Fritid

En gemensam middag för lärare ordnades sista kvällen jag var kvar vilket var ett trevligt tillfälle att umgås och ha mer informella diskussioner med lärargruppen, bl a planering för nästa års sommarskola i Taipei. Värduniversitetet ordnade också en välkomstkväll för studenter och lärare med enklare förtäring och "ice-breaking activities" som studenterna från Groningen ordnat för inresande studenter.

Övrigt

Rekommenderar alla som har möjlighet att ta tillfälle att genomföra lärarutbyte.

Annan verksamhet

Jag deltog i en gemensam fortbildningsaktivitet för lärargruppen. Vid seminariet diskuterades interkulturella aspekter på  utbildning. Vidare togs också interkulturella aspekter gällande röst- och talfunktion upp. Under vistelsen i Groningen genomfördes möten i den styrgrupp för nätverket som jag är med i. Jag deltog också i det större "Staff meeting" där en representant för varje lärosäte finns med under en eftermiddag. Fortsatt lärarutbyte med Hanze University of Applied Sciences är redan planerat för våren 2019. Samverkan med lärosätet har också lett till ett gemensamt forskningsprojekt mellan en kollega vid Enheten för logopedi, KI och en lärare/forskare vid Hanze University.

Förberedelser

 Lärarutbytet vid Hanze University möjliggjorde att jag kunde delta i SLP-IN Summer School, en sommarskola i logopedi som 2018 anordnades med Hanze University of Applied Sciences som värd. Sommarskolan genomfördes av ett nätverk av 19 lärosäten från 15 länder så det var ett fantastiskt tillfälle att träffa studenter och kollegor från olika delar av världen. Jag och min kollega docent Anita McAllister från KI hade ansvar för en dag under den veckolånga kursen. I form av förberedelser innebar detta att vi hade formulerat en inbjudan med mål och förslag på aktiviteter som gått ut till alla deltagande lärare i nätverket. Under våren tog vi emot ansökningar om att medverka under dagen och vi satte ihop ett program där fem olika lärare från fyra lärosäten medverkade. Jag och Anita McAllister förberedde varsin key-note lecture till förmiddagens program och vi planerade också för varsin workshop som gavs för två grupper under eftermiddagen. Sammanlagt deltog ca 100 studenter i programmet. Undervisningen genomfördes på engelska. Övrig förberedelse för dagen bestod av att korrespondera med övriga lärare inför kursen för att samordna innehållet, ta fram undervisningsmaterial till workshop samt sammanställa ppt till key-note, filmexempel och övrigt material till föreläsningen.  

Reflektioner

 En mycket positiv erfarenhet. Värdefullt att träffa kollegor från olika delar av världen. Många tillfällen till informellt utbyte som gav inspiration och nya idéer. Utbytet har också lett till att ytterligare lärarutbyte med Hanze kommer att genomföras och att flera kontakter inom nätverket fördjupats. Planering av en gemensam lärarandeaktivitet online mellan några av partneruniversiteten pågår t ex.

Undervisning

 Mitt intryck är att Logopedprogrammet vid Hanze University har ganska stora likheter med utbildningen vid KI. Lärargruppen i Groningen är dock inte i lika stor utsträckning själva forskningsaktiva jämfört med KI vilket i viss mån påverkar innehåll och forskningsförankring.


SLP-IN Summer School är en veckolång kurs där varje dag är tematiskt organiserad. Kursens första dag hade fokus på Interprofessionellt lärande samt förvärvade språkstörningar och jag deltog i lärarpanel. Under eftermiddagen genomfördes en postersession då alla studenter presenterade sina utbildningsprogram och jag deltog genom att läsa postrar, låta studenterna presentera sina program och genom att ställa frågor.


Dag två på kursen hade anordnats av mig i samarbete med min kollega Anita McAllister. Jag gav en key-note föreläsning under förmiddagen. Föreläsningen var en översikt av förvärvad talapraxi hos vuxna. Karaktäristik och diagnostik samt etiologi diskuterades. Vidare togs olika behandlingsmetoder och aktuellt evidens upp. Föreläsningen omfattade också kortare studentaktiverande inslag (bikupor) samt filmexempel att diskutera. Under eftermiddagen gav jag en workshop (gavs för två olika grupper om ca 25 studenter vid varje tillfälle). Workshopen inleddes med en genomgång och därefter arbetade studenterna med fem frågeställningar i mindre grupper om 4-5. Arbetet redovisades i i hela workshopgruppen och sammanfattades gemensamt. Undervisningsdagen avslutades därefter med återsamling för alla sommarskolans studenter. Vi gick igenom lärandemålen för dagen och studenterna fick diskutera i vilken mån och på vilket sätt de uppnått målen.


Dag tre deltog jag i en fortbildningsaktivitet för lärargruppen som handlade om interkulturella aspekter på undervisning. Under eftermiddagen deltog jag i det årliga "Staff meeting" då gemensamma frågor för nätverket diskuterades och kommande års sommarskola diskuterades.

Undervisningstimmar

Aktiv undervisningstid 8 timmar. Utöver detta deltog jag även som lärare i paneldiskussioner (ca 7 timmar) och vid en aktivitet för lärare (3 timmar).