Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University Teaching Hospital, Lusaka
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 08/09
Antal dagar: 22
Namn: Elisabeth Dahlback
E-postadress: elisabeth.dahlback@ki.se

Boende

Transport från flygplatsen hade ordnats av LSN. Eget boende hade ordnats från Sverige.

Rekommenderat boende, hus med hög standars, internetuppkoppling och gångavstånd till University Teaching Hospital, Lusaka. Kontakta Mrs Ingrid Sakwanda, sakwanda@coppernet.zm . Tel. 260 1 264580, 0977 748366. Address; 24 Msuzi Rd, Lusaka. 

Språk och kultur

Undervisningsspråket på LSN/UTH är engelska vilket fungerade bra. Eftersom jag under ett antal år har bott och arbetat i olika Afrikanska länder är jag inte ovan att undervisa i en annan kultur och med mindre tillgång/brist på teknisk av utrusning. Undervisningen är obligatorisk vilket medför att studentgrupper nästan alltid är fulltalig jämfört med svenska förhållanden. En annan skillnad är att undervisningen kan ställs in med kort varsel för att läraren har blivit tilldelad eller kallats för annat uppdrag vilket medför att studenterna ofta får läsa in materialet utan vidare uppföljning. Något som idag inte skulle accepteras bland svenska studenter. Även om relationen lärare/student är tämligen ledig så är läraren en stor auktoritet som knappast kan ifrågasättas. Juridiskt sett är studenternas rättigheter idag inte särskilt stora.

Fritid

Sociala aktiviteter fick vi goda tips om. Under en av helgerna besöktes Livingstone och Victoriafallen. Lusaka och Zambia har idag de mesta att erbjuda i form av varor, marknader, filmutbud och nationalparker. Priserna för matvaror är dock avsevärt höga med tanke på befolkningens inkomster och därtill höga arbetslöshet. Lokaltrafik sköts fortfarande med små, fullastade minibussar som knyter samman staden med förorterna. Ur säkerhetssynpunkt bör man inte gå till fots, vare sig ensam eller i grupp i mörkret. Trafikfarorna utgör en mycket större risk i Zambia än rån/överfall.   

 

 

Övrigt

Se tidigare angivet

Annan verksamhet

En Primärvårdscentral i Lusaka och ett distriktssjukhus, Kafue District Hospital, där studenter var placerade besöktes. Eftersom detta var det sista samarbetsåret mellan LSN/UTH och SfO inleddes inget utvecklings- eller forskningssamarbete. Däremot upplevde jag en ökad efterfrågan om forskningssamarbete mellan UTH och KI i synnerhet på ett par kliniker, Neonatalavdelningen (med forskningsfokus på Spina Bifida pga att många barn föds med denna diagnos) och Infektionskliniken angående STI´s och HIV/Aids forskning.

Jag fick dessutom möjligheten att sammankalla till ett möte där alla lärare som dels deltagit i lärarutbyte vid SfO/KI, Stockholm och dels lärare som deltagit i samarbetet med lärare från SfO som besökt LSN under dessa år. Vi diskuterade "lessons learned"  under våra utbyten. Tydligast framkom dock under hur olika villkor vi arbetar och lever, vår resursrikedom i förhållande till deras, ett sjukdomspanorama som allt mer börjar likna varandra (gällande folkhälsosjukdomarna) med undantag för hur fattigdomen inverkar på medborgarnas hälsostatus och tillgång till kompetent vård. Vår gemensamma nämnare till trots är ändå att sjuksköterskeprogrammens innehåll i stora delar är lika och sjuksköterskans profession är i grunden  jämförbar. 

 

 

 

Förberedelser

Utbytet valdes pga att vi skulle avsluta ett 8-årigt samarbete mellan Lusaka School of Nursing (LSN), University Teaching Hospital (UTH), Lusaka, Zambia och KI/ NVS/ Sektionen för Omvårdnad (SfO). Jag har varit landansvarig för Zambia på vår sektion under denna tid. Detta var mitt fjärde och sista lärarutbyte med LSN. (Mina doktorandstudier har fö tidvis varit förlagda till Zambia och jag känner förhållandevis väl till LSN och Lusaka).

Jag har inte haft något behov av språkförberedelser.

Tidsplaneringen skulle stämmas av med: att vi två lärare kunde frigöras från undervisningen för utbytet till Zambia med att 3 svenska studenter hade sin pågående utbytesperiod på LSN, samt att 2 zambiska studenter och 2 zambiska lärare skull tas emot vid SfO under VT-09.

Under föregående års lärarutbyte med zambiska lärare vid SfO gjordes en första planering med tanke på kommande utbyte av lärare, studenter och mitt eget utbyte VT-09. Därutöver har detaljplanering ffa skett via e-mail kontakt. Vi var två lärare från KI vid detta sista lärarutbyte (undertecknad och Christina Takman). Vi hade tillsammans med LSN planerat ämnesområden som skulle ingå i vår undervisning. Vi hade förberett för ett antal föreläsingar, litteratur- och artikel- granskningar och hade därför kopierat upp ett antal artiklar för smågruppsdiskussioner. Av erfarenhet vet jag att det kan vara svårt med litteratursökning på nätet och dyrt med kopiering i Lusaka. Föreläsningar förbereddes individuellt utifrån våra forskningsområden.

För inresa till Zambia krävs inbjudan från LSN och visum. För visum bör man reflektera över single- eller multiple entry utifall tankar finns om besök till något av närliggande länder. Vaccinationer och anti-malariamedel rekommenderas i synnerhet under regnperioden. 

 

Reflektioner

Positiva reflektioner; Att du alltid känner dig välkommen. Närheten till glädjen och skratten trots närheten till döden i vardagen. Att få uppleva en annan kulturs tillgång och resurser, både i utbildning och vård som inte är jämförbara med det västerländska välståndet, men ändå fungerar pga förmågan till ett stort mått av improvisation. Att möta människors behov av vård som med knappa resurser, både personella, utrustning och medikamentella, trots allt bidrar till människors hälsa i stort. Den satsning som görs för att försöka nå ut med förebyggande hälsovård över landet. Studenter har alla, utan undantag, känt sig välkomna och väl omhändertagna på LSN/UTH och fått erfarenheter och minne för livet, både privat och i arbetslivet som sjuksköterska. Dock ofta en faktor som inte lätt låter sig fångas i betygshänseende utan beskrivs snarare som en allmänmänsklig mognad av studenten själv.

Negativa erfarenheter; Hur fattigdom i ett land genomsyrar hela samhäller, ojämlikhet generellt och i synnerhet utifrån ett genusperspektiv med kvinnan i underläge, bristande tillgång till hälso- och sjukvård för utsatta grupper, korruption, bristande logistik som bidrar till instabilitet i vardagen och därmed i arbetslivet. Mycket tid går åt till väntan och beredskap på att planera om tidigare överenskommelser.

Behållningen; Att öka förståelsen för olika länders livsvillkor och hur bra vi själva har det i Sverige. Utbytet bidrar med att öka motivationen hos kollegor att göra likande satsningar, ökar förmågan att ge konkreta och jämförande exempel i undervisningen samt stimulera studenter att delta i utbyten under utbildningstiden.

Fortsatta kontakter; Inte aktuellt för närvarande. Inga medel har sökt för fortsatt samarbete.

 

Undervisning

LSN har två Sjuksköterskeprogram gående:

-          Registered Nurse på 3 år (RN)

-          Uppgradering av s.k. Enrolled nurses på 2 år som leder till RN (totalt 2 + 2 år)  

LSN påbörjade sin nya 3-åriga Diplom-utbildning till sjuksköterskor januari 2004. Den bygger på WHO:s 49th World Health Assembly angående Strengthening Nurse-Midwife practice. General Nursing Council, (GNC) är nationell tillsynsmyndighet för sjuksköterskeutbildningens teoriska och praktiska innehåll. Den nya sjuksköterskeutbildningen är anpassad till 2000-talets internationella standard och behov av hälso- och sjukvård med fokus på sjuksköterskans omvårdnadsfunktion men också anpassad att möta landets speciella sjukdomspanorama, vårdadministration och struktur. Ett intag av 60 studenter sker årligen (RN-utbildningen). Sjuksköterskeutbildningen omfattar 1.350 timmar/år inkl. 3 veckors ferier, totalt 4.050 timmar. Sjuksköterskeprogrammet är uppdelat på 50% + 50% teori och praktik, med antingen teoretiska och praktiska block och med teoretiska och praktiska examinationer för uppflyttning till nästkommande årskurs. Under den kliniska praktiken har varje student sin pärm med ”checklista” för varje uppgift som ska ha genomförts och godkänts av handledande sjuksköterska eller klinisk lärare. Checklistan visar krav på en tydlig progress under studietiden och vilken studenten ska motsvara för godkännande och uppflyttning till nästa årskurs. Studerande har studerandestatus, dvs går utöver stab, men används ändå i ganska hög grad som arbetskraft på sjukhus och kliniker där de praktiserar.

För inträde till utbildningen krävs att den studerande har 5 ”O-levels” (ordinary) bla i matematik, engelska språket och naturvetenskapliga ämnen.

Skolans ledning är underställd Medical Director och Deputy Medical Director vid University Teaching Hospital (UTH), Lusaka. Lusaka School of Nursing är vidare underställd Nursing Director vid UTH. VT-09 tjänstgjorde 11 lärare (varav 2 nursing manager med reducerad undervisningstid) och 5 Clinical instructors (alla heltidstjänster).

Skillnader mellan LSN och SfO undervisningsmetoder är att studenterna vid vår sektion har mer tid för egna studier, seminarier och mindre föreläsningar samt att färre lärare är kliniskt verksamma, jämfört med lärare vi LSN. Relationen lärare/student är förhållandevis ledig, men hierarkin lärare/student och student/sjuksköterska/läkare på kliniken är fortfarande tämligen stark. Min undervisning bestod i: Föreläsning, ”clinical friend” (dvs deltagit i kollegors undervisning med feedback) smågruppsundervisning/seminarier samt undervisning på klinik: bed-side undervisning (bed-side teaching/supervision) / klinisk examination (clinical assessments).

Kliniska examinationen sker utifrån den nämnda checklistan där studenten bedöms utifrån en angiven poängskala som sammanräknas och omräknas i procent för godkänt respektive underkänt.

 

Undervisningstimmar

Under min 3-veckorsperiod inföll två ”public holidays” (vecka 2; 090309 Women´s day och 090312 Youth´s day) vilket vi inte var informerade om, men ändå försökte att kompensera veckan före och efter. Aktiv undervisnings- och mötestid enligt nedan (exkl. personlig förberedelsetid):

Vecka 1: 11 tim föreläsning och seminarier, 6 tim “critical friend” och 5 tim planeringsmöten (varav 2 tim med inkommande zambiska studenter).                                                                                                                      

Vecka 2: 2 tim seminarier, 9,5 tim bed-side undervisning/assessments och 2 tim planeringsmöte med inkommande zambiska lärare (inkl. två ”public holidays”).                                                                                                              

Vecka 3: 12,5 tim bed-side undervisning/assessments, 17/3: 2 tim uppföljningsmöte med zambiska kollegor angående Linnaeus-Palme utbytet under de gångna åren inkl lunch för alla skolans medarbetare; 18/3: Sjukhus- och skolledning (UTH / LSN) avslutningsmiddag. Varje vecka hade jag och min kollega avstämning med de svenska studenter som fanns vid UTH/LSN. Härutöver förekom informella kollegiala diskussioner om bl a erfarenheter och jämförelser av våra utbildningsprogram, uppläggning, pedagogik, examinationsformer, klinisk handledning, kursadministration.