Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Högskolen i Oslo
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 09/10
Antal dagar: 2
Namn: Annica Wohlin Wottrich
E-postadress: annica.wohlin.wottrich@ki.se

Boende

De praktiska förberedelserna avseende resa och upphälle arrangerades från KI. Kostnadsläget är ju generellt högt i Norge. Jag bodde på ett hotell nära Högskolan. Under denna period var det extremt dyrt. Hotellets priser varierade från 600 till 2000 norska kronor beroende på tidpunkt på året och beroende på tillgång. Flera stora konferenser pågick under denna period och det var svårt att hitta något boende över huvud taget.

Språk och kultur

Språkproblem uppstod inte alls och det bör fungera väl.

Fritid

Oslo är en lättillgänglig stad, med bra allmänna kommunaktioner och ett stort kulturutbud.

Övrigt

Jag ser det som mycket viktigt att vi har läratrutbyten och är glad att det uppmärksammats från utbildningsstyrelsen och att de ekonomiska möjligheterna för att genomföra dem förbättrats.

Annan verksamhet

Möjligheterna till utbyte är stora på alla plan. Forskningssamarbete på redan och student och lärarutbyte kommer att inledas förhoppningsvis redan till hösten 2010. I första hand blir det då ett lärarutbyte från HiO till KI.

Förberedelser

Representanter från Högskolan i Oslo var här på ett besök i april 2010 och jag fick då tillfälle att träffa dem och ta del av deras kursplaner och andra dokument. Mina förbereselser bestod i att jag satte mig in i det system för examination man använder, kriterier och betygsgradering.

 

Syftet den del av vistelsen i Oslo som var lärarutbytet var jag skulle delta i de kliniska examinationer som Högskolans studenter genomför i slutet av sin sista, sjätte termin. Examinationerna genomfördes vid Sunnås sjukhus.

Reflektioner

Jag är jätteglad över att ha fått den här möjligheten och kommer att försöka arbeta för att vi får ett fortlöpande väl fungerande samarbete med Högskolan i Oslo. Jag tror mig veta att det är deras ambition också.

Undervisning

Examinationerna startade dagen innan då studenten undersöker en för dem okänd patient under en timme. Därefter skriver de en rapport som innehåller undersökningen och en diskussion utifrån fynden. Diskussionen ska innehålla en teoretisk förankring i litteraturen för genomförd undersökning och föreslagna åtgärder.

 

Rapporten medtages sedan till dag två i examinationen och examinator, extern examinator och bisittare läser och bedömer rapporten under 15 minuter. Under den tiden tillåts studenten åter träffa patienten för eventuell komplettering i undersökningen. Studenten får efter dessa 15 minuter komplettera sin rapport under ca fem minuter. Därefter följer demonstration av undersökningsmoment som examinator bestämmer och fortsätter med att studenten behandlar patienten under resten av tiden som är en timme. Därefter tackar man patienten för hjälpen, studenten går ut och examinatorerna diskuterar demonstrationen under 15 minuter. Studenten återkommer sedan för 30 minuters diskussion, utfrågning.

 

Examinatorerna diskuterar sedan studentens hela insats och bestämmer betyg med skalan A-F. Under dagen genomfördes 2 examinationer. Varje examination tar två och halv timme i anspråk.

 

Eftersom det var första gången vi genomförde ett lärarutbyte var det spännande att jämföra våra krav på studenten. Det var ett mycket givande tillfälle. Jag såg tydligt att den nivå som krävs väl stämmer överens med vår och att bilateralt lärarutbyte mellan sjukgymnastutbildningen vid Högskolan i Oslo och sjukgymnastprogrammet vid Karolinska Institutet skulle bidra till bägge utbildningarna och vara lätta att genomföra.

Undervisningstimmar

Undervisningstide var under en dag 100610, 6 timmar.