Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universidad de Chile
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 16
Namn: Karin Johansson
E-postadress: karin.e.johansson@ki.se

Boende

Vid flygplatsen möttes jag av den person som var min "sociala kontaktperson" vid värduniversitetet. Boende hade ordnats av henne, genom en kopntakt till en hyresvärd. Boended höll hög standard. Dock visade det sig vara dyrare än den uppgift jag fått innan resan, och jag rekommenderar en egen undersökning av möjligt boende i Santiago.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska, och en engelskspråkig lärare- också ansvarig för aktuella utbildningsinslag - översatte. Detta fungerade bra, men jag upplevde ändå en stor brist i mina möjligheter att kommunicera med studenter och med hela lärarkollegiet då jag inte talar spanska.

Fritid

Då det var i läsårets slutskede hade lärarna vid universitet mycket arbete kring examinationer mm. Ingen social aktivitet kunde därför organisaeras av institutionen som helhet. Däremot initierade enskilda lärare olika sociala aktiviteter under kvällar och helger. För mig , och skulle jag tro, för de flesta uppväxta i sverige, är Santiago en stad som är lätt att röra sig i både socialt och geografiskt.

Övrigt

Utybytet gav en intressant och givande inblick i arbetet vid motsvarande utbildning som den jag arbetar vid i Sverige. Valet av tidpunkt gjorde att det inte fanns så stort utrymme för mig att ta del av den ordinarie undervisningen, vilket var en av avsikterna med utbytet. Utbytet initierade ett konkret samarbete kring forskning och utbildning, och byggde på det samarbete som skapats under ett antal år av lärar och student utbyte mellan de två universiteten

Annan verksamhet

Ett av syftena med lärarutbytet var att skapa möjlighet att diskutera framtida samarbete kring forskning och utbildning. Initiativ till sådant samarbete togs, och kommer att fortsätta diskuteras och planeras i januari då en kollega från semtionen för arbetsterapi, KI, åker till Chile.Likheterna mellan de projekt studenterna gör under sitt sista utbildningsår, och de C-uppsatser studenterna vid KI skriver, öppnar för möjligheter till samarbete kring dessa.

Förberedelser

Inför lärarutbytet förde jag en dialog med aktuell institution  (Escuela de Terapia occupational) vid värduniversitetet  (Universidad de Chile), kring innehållet i lärarutbytet. Inga vaccinationer, visum el dyl behövs för resa til Chile

Reflektioner

Utbytet gav en spännande möjlighet att fortsätta utveckla det samarbete med Universidad de Chile som mina kollegor vid sektionen för arbetsterapi påbörjat och utvecklat under ett antal år.Främsta behållningen var att få vara del i skapandet av en gemensam plattform, och även att möta studenter och lärare och få ta delö av deras perspektiv från en annan del av världen.

Undervisning

Tidpunkten för lärarutbytet sammanföll med de sista veckorna av det akademiska året, och det pågick mycket verksamhet relaterad till  examinationer. Det sista året på utbildningen arbetar studenterna med ett projektarbete i form av en mindre forskningsstudie- kan jämföras med svenska C-uppsatser, i ett större format.  Mina undervisningsaktiviteter var främst riktade tillstudenter som avslutade sitt näst sista år, och arbetade med planeringen av sitt projekt.  Lärarnas engagemang i studenternas slutprojekt skilde sig från  motsvarande engagemang på arbetaterapeututbildningen på KI då lärarna i Chile såg sig som projektledare, medverkande i projekten, snarare än som handledare. Mina undervisningsaktiviteter var dels i form av metodseminarium kring kvalitativ metod, samt i form av handledning av planeringen av specifika projekt. De projekt jag handledde var relaterade till äldre personers vardagssituation, vilket är mitt eget forskningsområde. Uppföljning av dessa projekt planerades under kommande år. En längre föreläsning kring "ageing in context" riktad till alla studenter och kliniker ingick också.

Undervisningstimmar

Under de två veckorna jag var vid Escuela de Terapia Occupational var ca 6 timmar schamlagt för handledning av studentprojetk och ca 6 timmar för föreläsning/seminarium i större grupp. Utöver detta deltog jag i kontinuerliga diksusioner med lärarna vid institutionen kring de specifika projekten jag blivit introducerad till, upplägg av projektarbeten/C-uppsatser samt former för framtida samarbete där forskning och utbildning  vid de båda lärosätena knyts samman. I snitt befann jag mig vid lärosätet ca 3 timmar om dagen. Jag delade då rum med en av lärarna.