Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 9
Namn: Lars Frelin
E-postadress: lars.frelin@ki.se

Boende

Mottagandet var mycket bra organiserat vid Burapha University. De ordnade även bostad för vistelsen vid the Tide Resort i närheten av universitet till rimlig kostnad och bra standard (http://www.thetide-resort.com). All transport mellan hotell, flygplats och universitet skedde med universitetets minibuss. Mat och transport kostnader var billigt.

Språk och kultur

All undervisningen skedde på engelska språket vilket var en spännande och lärorik erfarenhet. Att undervisa på engelska fungerade bra, jag har även vana av detta sedan tidigare vid KI för internationella studenter. Jag upplevde att undervisningsmetoderna var annorlunda vid Burapha University än vid KI. Det var mestadels katedrala föreläsningar (envägskommunikation) och mycket liten interaktion med studenterna. Här finns mycket som lärarna kan jobba med för att få en bättre kommunikation mellan studenter och lärare. Vidare så behöver studenterna öva på att ställa frågor till lärarna.

Fritid

Kollegorna vid Burapha University ordnade med gemensamma middagar vid lokala restauranger kring universitetsområdet. Det arrangerades även en utflykt runt staden och besök vid tempel. Inom universitetsområdet fanns en buss "shuttle" som man kunde åka med för att komma till de olika byggnaderna. Säkerhetsmässigt så kändes det tryggt.

Övrigt

Mina erfarenheter från detta lärarutbyte har väck ett större intresse för undervisning och att våga prova olika undervisningsformer. För mig var det viktigt att ha en bra dialog med Burapha University inför mitt lärarutbyte så jag kunde förbereda mig väl inför mina undervisningsmoment. Jag var noga med att planera vad jag ville uppnå med utbytet för att få ut maximalt av vistelsen. Mina mål med utbytet var utöver undervisning att diskutera samarbeten, möjligheter för utbyten i framtiden (lärare/studenter), besöka kliniskt laboratorium/sjukhus. Efter reflektion av mitt utbyte så känner jag inspiration att delta i andra lärarutbyten i framtiden för att ytterligare vidga mina vyer om hur undervisning kan gå till på olika platser.

Annan verksamhet

Förutom undervisningen som genomfördes under veckan vid Burapha University så fördes diskussioner om framtida lärar- och studentutbyten mellan KI och Burapha University. Diskussioner kring forskningssamarabeten inom viral hepatit fördes. Viral hepatit är ett stort problem i Thailand med en hög prevalence av hepatit B och C virus. Möjlighet till gemensamt forskningssamarabete har bra förutsättningar samt även goda möjligheter till lärar- och studentutbyten. Viktigt att notera är att lärare från KI besök Burapha University under flera år och föreläst på enstaka kurser inom immunologi/virologi. Även lärare från Burapha University har besökt KI flera gånger och föreläst om främst japansk encefalit (JEV). Sedan så har även KI haft två utbytesdoktorander under vardera 1 års tid från Burapha University. Med detta som bakgkrund så ser möjligheterna för framtida samarbeten goda ut.

Förberedelser

Ändamålet med denna lärarmobilitet var att undervisa inom mikrobiologi (virusorsakad hepatit) vid Burapha University i Bangsaen, Chonburi för studenter (främst läkarstudenter) vid den medicinska fakulteten. Ändamålet var även att jag ville bredda mina undervisningserfarenheter med undervisning i ett annat land och annan kultur. Jag var noga med att vara klar med förberedelser av föreläsningar och grupparbeten innan avresa. Väl på plats gick all tid åt att undervisa och diskutera med kollegor vid Burapha University.

 

Att lärarutbytet blev till Burapha University beror på att vi har haft ett forskningssamarbete med Burapha University under ledning av professor Somsak Pantuwatana gällande japansk encefalit (JEV). Vår forskargrupp har tagit emot två doktorander som spenderat ca 1 år vid KI. Vidare så har professor Somsak Pantuwatana varit vid KI och undervisat om JEV ett flertal gånger. Viktigt att ta hepatit A och B vaccination i god tid före resa. Vara noga med handhygien och undvik att äta mat som är sköljd i kranvatten för att slippa problem med magen.

Reflektioner

Efter hemkomst från lärarutbytet så kommunicerades undervisnings erfarenheterna till Karl Bodell (ordförande vid BMA programmet internationella kommitté). En dialog om att skicka studenter från biomedicinska analytiker programmet till Burapha University fördes med slutsatsen att detta utbyte skulle vara lämpligt för praktik vid laboratorium anknutet till universitetet (tex laboratoriet vid ChonBuri Hospital). Vidare så har erfarenheterna från detta lärarutbyte kommunicerats till personalen (ca 50 personer) vid klinisk mikrobiologi i Huddinge (1 timme) och personalen (ca 40 personer) vid klinisk mikrobiologi i Solna (1 timme). Det fanns ett stort intresse bland åhörarna gällande undervisningserfarenheterna. Gällande etablering av ett forskningssamarbete inom virusorsakad hepatit så skedde en dialog kring olika tänkbara upplägg och strukturer vid lärarutbytet. Här behövs fortsatt diskussion kring genomförande av ett gemensamt forskningsprojekt. Sammantaget så har läraru tbytet bidragit till min utveckling som lärare och gjort mig mer nyfiken på olika sätt att lära ut ny kunskap.

Undervisning

Undervisningen inom virusorsakad hepatit var mycket uppskattad och ett starkt intresse fanns för ämnet hos läkarstudenterna vid Burapha University. Under undervisningsdagarna testades flera olika aktiviteter såsom katedrala föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och poster presentationer. Att fokus låg på interaktion mellan studenter och även mellan studenter och lärare uppskattades mycket. Jag uppfattade att studenterna normalt sett främst var vana vid katedrala föreläsningar och ovana vid andra aktiviteter. Det var därför mycket inspirerande att utforska andra aktiviteter med dessa studenter. Undervisningspassen utfördes på engelska vilket var en spännande erfarenhet och jag kunde se hur studenterna under veckans gång blev mer och mer involverade i diskussioner vid de olika undervisningsmomenten. Sammantaget var utbytet mycket lärorikt och inspirerande. Utbytet har bidragit till min utveckling som lärare och gjort mig mer nyfiken på olika sätt att lära ut ny kunskap.

Undervisningstimmar

Totalt genomfördes 10 undervisningstimmar under veckan vid Burapha University. 80% var fördelat på föreläsningar/seminarier och 20% på grupparbeten. Vidare så spenderades omkring 5 timmar på diskussion om forskningssamarbeten mellan KI och Burapha University.