Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Lessius Hogeschool
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 5
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Jag anlände till Antwerpen onsdag kväll 17 augusti. Hotell var bokat via universitetet (Theater Hotel). Fick intrycket att universitetet hade en gjort en speciell överenskommelse om priset. Standarden var god och hotellet låg inom gångavstånd från Lessius university College.

Jag flög till Bryssel och tog tåg till Antwerpen. Förstod senare att det också finns direktbuss från Bryssel till Antwerpen som är ett snabbare alternativ.

På onsdagskvällen träffade jag en grupp lärare som deltog i kursen samt kursledaren från värduniversitetet.

Språk och kultur

All undervisning och diskussion med studenter och lärare skedde på engelska. Uppfattade att studenternas kunskaper i stort var tillräckliga, möjligen med undantag från några studenter från Spanien som verkade ha svårare att följa med.

Fritid

Efter staff-meeting gavs en middag för alla lärare. Detta var ett bra tillfälle för att lära känna fler i gruppen och även få utrymme att prata om forskning och utbyte av erfarenheter. Jag undervisade under programmets sista dag och på kvällen gavs en avskedsbuffé för lärare och studenter. Vid detta tillfälle framträdde studentgrupperna från respektive land med en avskedshälsning (tal, sång, uppträdande). Roligt att se hur de olika studentgrupperna tagit sig an uppgiften! Programmet var organiserat så att studenterna bodde på vandrarhem och de hade blandats så att de delade rum med personer de inte träffat tidigare. Det föreföll som många kontakter knutits och under avskedskvällen var det många som försäkrade att de skulle hålla kontakt i många år framöver. 

 

Det fanns inte så mycket tid för sight-seeing under denna resa, men intrycket var att Antwerpen är en fin stad med en charmig äldre stadskärna och flera intressanta museer.

Övrigt

Det var en givande vistelse och jag hoppas att samarbetet inom detta nätverk kan fortsätta framöver. Många kontakter har knutits genom åren vilket lett till utbyte av erfarenheter båda ämnesmässigt och pedagogiskt.

Annan verksamhet

Jag deltog i planeringsmöte (s k "staffmeeting") med en grupp om ca 16 andra lärare där syftet var att planea för nästa års kurs samt diskutera långsiktig strategi för consortiets fortsatta arbete.

Förberedelser

Lärarutbytet skedde inom ramen för ett europeiskt nätverk som logopedprogrammet deltagit i under många år. Ursprungligen gavs ett EU-finansierat s k Intensive Programme, dvs en tvåveckors sommarkurs i logopedi. Då finansieringen av detta program till slut upphört har i stället ett självfinansierande consortium bildats och sommarkursen gavs i detta format för första gången augusti 2011. Kursen hade föregåtts av ett planeringsmöte i januari. Där drogs riktlinjerna för kursens utformning upp. Bl a beslutades att fördela undervisningen och läraktiviteterna under fem teman, ett tema per undervisningsdag. En arbetsgrupp utsågs för respektive tema och under våren förberedde respektive grupp en gemensam undervisningsdag. Jag ingick i en grupp med temat "technological advances" och tillsammans med rya andra lärare planerade vi en gemensam heldag med föreläsningar och gruppaktiviteter. Under juli sammanställdes det sista undervisningsmaterialet och skickades till kurskoordinatorn för distribution via kursens hemsida.

under min vistelse deltog jag också i ett heldagsmöte för planering av nästa års sommarskola. Mötet förbereddes genom att jag förankrat fortsatt deltagande vid min enhet och i programnämnden.

Reflektioner

Denna typ av lärarutbyte är väldigt givande då jag inte bara kom i kontakt med värduniversitetet och deras lärare utan också träffade en grupp lärare från olika delar av Europa (i min tema-grupp samarbetade jag med deltagare från Grekland, Holland, Italien och Belgien). Att vi beslutat planera en gemensam undervisningsdag var också värdefullt då det fördjupade våra kontakter och vårt samarbete.

Undervisning

Intensivkursen hade samlat ca 40 logopedstudenter från 12 olika lärosäten i Europa. Inför årets kurs krävdes att studenterna fullgjort minst 4 terminer vid hemuniversitetet, vilket gjorde att studenterna var bättre förberedda än tidigare år. Undervisningen under den dag jag planerat bestod av föreläsningar under förmiddagen och gruppundervisning och paneldiskussion under eftermiddagen. Temat var "technological advances" och jag föreläste om en nyligen utvecklad bärbar utrustning för fältregistrering av röstanvändning. Föreläsningen omfattade en beskrivning av utrustningen, en översikt över forskningsfältet, en introduktion till röststörningar och användbarhet samt referat av en studie som nyligen avslutats under min handledning. Under eftermiddagen delades studenterna i två grupper som växlade mellan att ägna sig åt orientering gällande internetresurser mm inom fältet samt diskussion av fallstudier gällande tekniska hjälpmedel vid hjärnskaderehabilitering. Dessa moment hade huvudsakligen förberetts av andra lärare men jag deltog i diskussion och sammanfattning av studenternas arbete. Dagen avslutades med en gemensam frågestund och paneldiskussion där olika aspekter av tekniska hjälpmedel i logopediskt arbete togs upp.

Undervisningstimmar

Undervisningen omfattade en heldag  20 augusti där 4 timmar var föreläsningstid och 4 timmar var seminarium och paneldiskussion. Utöver detta ägnades tid åt förberedande möte med andra lärare från samma temadag (19 augusti). 18 augusti deltog jag i planeringsmöte för kommande års kurs (8 timmar)